Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри мовної підготовки іноземних громадян охоплює науково-дослідну роботу другої половини дня, індивідуальні дослідження викладачів, грантову діяльність, наукову роботу зі студентами, участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, організацію щорічної Всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції «Наукова спільнота студентів ХХІ століття», а також діяльність студентського наукового гуртка.

У 2016 році на кафедрі мовної підготовки започатковано тему науково-дослідної роботи другої половини дня «Формування лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів-іноземців у сучасному інформаційному та освітньому просторі» (2016–2020 рр.). Номер державної реєстрації: 0116U007552.
Науковий керівник – канд. філол. наук, ст. викладач Дядченко Г. В. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: https://ORCID.org/0000-0001-5325-1434, Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=rVoiaY8AAAAJ&hl=uk).

Метою наукової діяльності викладачів кафедри в рамках окресленої теми є дослідження психолого-педагогічних та методичних умов формування лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції іноземних студентів. Наслідком науково-методичних досліджень є апробація методичної моделі формування лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів-іноземців у сучасному інформаційному та освітньому просторі. Доведено, що ця модель сприяє усуненню неправильної інтерпретації мовних явищ української мови іноземцями й переведенню механізму їхнього мовлення в русло артикуляційної і лексико-граматичної бази української мови, засвоєнню мовних явищ і реалізації фонетичних, лексичних і
граматичних навичок у різних видах мовленнєвої діяльності з подальшим виходом у побутове спілкування та професійне мовлення.

І етап (проміжний) – «Первинне дослідження джерельної бази з тематики формування лінгвістичної компетенції студентів-іноземців у сучасному інформаційному та освітньому просторі» (Г. В. Дядченко, Л. В. Біденко, А. А. Силка, Т. О. Дегтярьова, О.П. Коньок, Є. О. Голованенко, Т. Г. Чернишова).
ІІ етап (заключний) – «Методика формування лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів-іноземців у сучасному інформаційному та освітньому просторі. Апробація створеної методики у фахових виданнях» (Г.В. Дядченко, Л. В. Біденко, Т. О. Дегтярьова, М. С. Казанджиєва, Л. А. Кулішенко, А.А. Силка, А. В. Чернякова, А. В. Шевцова, О. П. Коньок).

З 2021 року кафедра працює над новою науково-дослідною темою: "Лінгводидактичні і кроскультурні аспекти формування професійної компетенції іноземних студентів"(державний реєстраційний номер: 0121U109464). Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Кулішенко Л. А. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; ORCID ID 0000-0002-1059-9569; Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=4Kl9zqIAAAAJ&hl=ru; Research ID: А-000-2021).

Метою науково-дослідної роботи є аналіз та узагальнення новітніх методик формування лінгвістичної та кроскультурної компетенції іноземних студентів. Іншомовну професійну компетентність можна визначити як інтегративне особистіснопрофесійне утворення, яке реалізується у психологічній та технічно-операційній готовності особистості до виконання успішної, продуктивної й ефективної професійної діяльності з використанням засобів іноземної мови в умовах іншомовної культури та забезпечує можливість ефективної взаємодії з навколишнім середовищем. У загальному вигляді склад іншомовної професійної компетентності можна подати у сукупності таких компонентів, як компетенції лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного рівнів.

У роботі будуть представлені такі напрями: 1) специфічні риси формування мовної (лінгвістичної) компетентності, яка передбачає систему знань, умінь і навичок здійснювати іншомовну комунікацію в типових ситуаціях навчальної, трудової та культурної сфер спілкування; 2) особливості формування у студентів-іноземців кроскультурної компетенції, яка передбачає налагодження комунікації як на рівні лінгвістичного розуміння, так і на рівні соціального, культурного, геополітичного контексту. Ця компетентність є необхідною для студентів-іноземців на етапі адаптації до соціального середовища та умов навчальної діяльності; 3) використання інформаційних технологій та інтернет-ресурсів, а також методичні інновації у викладанні мов.

 Розробкою та впровадженням окресленого напрямку наукових досліджень передусім займаються науковці кафедри:
 Сидоренко Ольга Павлівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри;
 Біденко Лариса Валентинівна - кандидат педагогічних наук, доцент;
 Дегтярьова Тетяна Олегівна - кандидат філологічних наук, доцент;
 Дядченко Ганна Вікторівна - кандидат філологічних наук, старший викладач;
 Зайцева Станіслава Станіславівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент;
 Казанджиєва Марина Симеонівна - кандидат педагогічних наук, доцент;
 Кулішенко Людмила Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент;
 Левенок Інна Сергіївна - доктор філософії, викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ;
 Набок Марина Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент;
 Силка Алла Анатоліївна кандидат філологічних наук, доцент;
 Чернякова Аліна Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент;
 Шевцова Аліна Владленівна - кандидат філологічних наук, доцент.

 Результатом наукових досліджень є низка науково-методичних і наукових публікацій:
1. Українська мова для іноземців (спільно з Агентством ООН у справах біженців (UNHCR)) : навчальний посібник / за. ред. Дегтярьової Т.О. – Суми : Університетська книга, 2016. – 400 с.
2. Силка А.А. Українська мова як мова професійного навчання: навчальний посібник для студентів-іноземців медичного інституту, що навчаються англійською мовою. – Суми : СумДУ, 2016. – 127 с.
3. Біденко Л.В., Казанджиєва М.С. Індивідуальна спрямованість навчальної траєкторії дистанційного курсу в системі вищої школи / Л.В. Біденко, М.С. Казанджиєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технологій : зб. наук. пр. – Суми : Вид-во Сум ДПУ ім. А.С.  Макаренка, 2016. – Вип. № 7(41). – С. 30-35.
4. Біденко Л.В., Кисельова Г.І. Інформаційні технології у навчальному процесі вищих навчальних закладів: принципи застосування / Л.В. Біденко, Г.І. Кисельова // Вісник Запорізького національного університету : Серія «Педагогічні науки» : зб. наук. пр. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – №1(19). – 301 c. – С. 70-76.
5. Біденко Л.В. Система роботи з художнім фільмом на заняттях РЯІ / Л.В. Біденко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технологій : зб. наук. пр. – Суми : Вид-во Сум ДПУ ім. А.С.  Макаренка, 2016. – Вип. № 9(43) – С. 64-70.

6. Бурнос Е. Ю., Пилипенко-Фрицак Н.А. Тестирование как объективный метод контроля знаний при обучении РКИ / Е.Ю. Бурнос, Н.А. Пилипенко-Фрицак // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки: (збірник) / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2016. – № 1. – С. 112-120.
7. Українська мова для іноземців (початковий рівень) : навчальний посібник / за ред. Дегтярьової Т.О. – Суми : Університетська книга, 2017. – 200 с.
8. Мій університет. Навчальний посібник для студентів підготовчого відділення / за ред. Біденко Л.В. – Суми : СумДУ, 2017. – 121 с.
9. Беспалова Г.В. (Щербак Г.В.), Біденко Л.В. Implementing audio-lingual method to teaching Ukrainian as foreign language at the initial stage / Г.В. Беспалова (Г.В. Щербак), Л.В. Біденко // Advanced Education (Новітня освіта) : Київ : Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, 2017. – Вип. 7. – С. 23–28.
10. Біденко Л.В., Кисельова Г.В. Науково-методична основа підготовки навчального матеріалу з української мови як іноземної для розвитку зв’язного мовлення студентів-нефілологів / Л.В. Біденко, Г.В. Кисельова // Збірник наукових праць Херсонського національного університету : Серія «Педагогічні науки». – Херсон : Херсонський національний університет. 2017. – №75. – Том 1. – С. 99–103.
11. Ворона Н.О. Українська медична термінологія: її походження, особливості та методи засвоєння студентами-іноземцями медичних ВНЗ України / Н.О. Ворона // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні науки : [збірник] / М-во освіти і науки України, Ніжинський
держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2017. – № 2. – С. 111-124.
12. Біденко Л.В. Суми – нова мова, нові друзі, нове життя: навчальний посібник / Л.В. Біденко, В. А. Завгородній, Г. І. Кисельова, А. В. Шевцова. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – 149 с.
13. Науковий стиль мовлення для початківців (медико-біологічний профіль): навч. посіб.  / Є. О. Голованенко, Т. О. Дегтярьова, Г. В. Дядченко, О. П. Коньок; за заг. ред. Т.О. Дегтярьової. - Суми: СумДУ, 2018. - 98 с. 
14. Лінгвоукраїнознавство для студентів-іноземців / Завгородній В .А., Казанджиєва М. С., Роденко А. В. та ін., усього 5 осіб / методичні вказівки. – Суми, СумДУ, 2018. – 120 с.
15. Силка А.А. Українська мова для студентів-іноземців медичного профілю (з англійською мовою навчання) : навчальний посібник. – Суми : Університетська книга, 2018. – 130 с.
16. Читаємо, говоримо, пишемо про економіку: навчальні матеріали для студентів-іноземців 1–2 курсів  / Завгородній В. А., Казанджиєва М. С., Роденко А. В. та ін., усього 5 осіб / методичні вказівки – Суми, СумДУ, 2018. – 100 с.
17. Чернякова А.В. Організаційно-педагогічні стратегії запобігання та подолання насильства в закладах освіти: досвід США : монографія. Суми : Видавництво Вінниченко М.Д. - 2018. -148 с.
18. Біденко Л.В. Змішане навчання як нова форма організації мовної підготовки іноземних студентів-нефілологів / Л. В. Біденко, Г. І. Кисельова // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – С. 81-86.
19. Дегтярьова Т. О., Скварча О. М. Використання ігрового методу в процесі навчання української мови як іноземної. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім М. Гоголя, 2018. – № 2. – С. 86-91.
20. Набок М. Історична основа української народної думи «Про молдавський похід Хмельницького» // Rusin. – Кишинев: Типография АО «Реклама», 2018. – Вип. 4. Том 54. – С. 33-52 (Scopus, Web of Science)
21. Набок М. Українські народні думи: національні особливості сприйняття в процесі міжкультурного спілкування // Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: збірник наук праць. Серія: Філологія. –Перяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2018. – Вип. 24 (2). – С. 198-217 (фахове видання, Web of Science)
22. Набок М. Халід Абусамра. Етнопсихологічні особливості зображення героїв в українських народних думах та фольклорі мусульманських народів // Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників: збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків :  НЦНК «Музей Івана Гончара», 2018. – С. 54-64.
23. Набок М., Абусамра Халед, Мохаммад Абу Хамеда.  Академічна мобільність студентів в Україні: стратегія та напрямки розвитку // Наукова спільнота студентів ХХI століття: збірник наукових праць I Міжнародної науково-студентської конференції. – Суми : Сумський державний університет, 2018.  –  С. 71-75.
24. Вступний курс з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення: навчальний посібник / Волкова О. М., Ворона Н. О., Голованенко Є. О. та ін. – Суми : Університетська книга, 2019. – 415 с.
25. Українська мова як іноземна. Рівень В1. / Л. В. Біденко, В. А. Завгородній, М.С. Казанджиєва та ін., всього 6 ос. - Суми: 2019: ПФ «Видавництво «”Університетська книга”», 2019 –363 с.
26. Вивчаємо українську: елементарний курс української мови [Текст] : для інозем. студ. / Т. О. Дегтярьова, О. М. Скварча, Л. М. Яременко. – Суми : СумДУ, 2019. – 120 с.
27. Ukrainian: Дистанційний курс української мови для англомовних студентів / Біденко Л. В., Ворона Н.О., Казанджиєва М. С. та ін., усього 6 осіб. – Режим доступу: https: // dl.sumdu.edu.ua/studio/tracker/2884 – Суми: СумДУ, 2019. [Електронний ресурс].
28. Дегтярьова Т. О., Коньок О. П., Скварча О. М. Тести як засіб контролю якості засвоєння навчального матеріалу на уроках української мови як іноземної. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Київ: НПУ ім М. П. Драгоманова, 2019. – №  67. – С. 77- 81.
29. Казанджиєва М.С. Досвід використання інноваційних технологій у навчанні української мови як іноземної / Казанджиєва М. С., Роденко А. В., Тубол Н. О. // Вісник Прикарпатського університету наукового товариства ім. Т. Г.Шевченка. Філологія. – Вип. 3 (55): Івано-Франківськ, 2019. – С. 381–390.
30. Силка А.А. Українська мова для студентів-іноземців медичного профілю (з російською мовою навчання) : посібник / підручник. Суми : ПФ “Видавництво «Університетська книга»”, 2020. 114 c.
31. Біденко Л.В., Силка А. А., Завгородній В. А., Казанджиєва М. С., Кліпатська Ю. О., Кисельова Г. І. Українська мова для іноземців. Рівень В1. : посібник / підручник / за ред. ПФ “Видавництва «Університетська книга»”. Суми : Університетська книга, 2020. 364 c.

32. Коньок О. П., Шевцова А. В. Науковий стиль мовлення (основний курс) для студентів-іноземців підготовчого відділення медико-біологічного профілю : посібник / підручник. Суми : СумДУ, 2020. 103 c.
33. Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Коньок О. П., Шевцова А. В. Learn Ukrainian now. А2. Українська для іноземців : посібник / підручник / за ред. За редакцією Дегтярьової Т. О. Суми : ПФ «Видавництво «”Університетська книга”», 2020. 215 c.
34. Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Коньок О. П., Шевцова А. В. Learn Ukrainian now. А1. Українська для іноземців : посібник / підручник / за ред. За редакцією Дегтярьової Т. О. Суми : ПФ «Видавництво «”Університетська книга”», 2020. 279 c.
35. Дегтярьова Т. О., Волкова О. М., Ворона Н. О., Завгородній В. А., Казанджиєва М. С., Кисельова Г. І., Коньок О. П., Шевцова А. В. Українська мова для іноземців : посібник / підручник / за ред. За редакцією Дегтярьової Т. О. Суми : ПФ «Видавництво «”Університетська книга”», 2020. 400 c.
36. Дегтярьова Т. О., Волкова О. М., Ворона Н. О., Завгородній В. А., Казанджиєва М. С., Коньок О. П., Шевцова А. В. Українська мова для студентів-іноземців. Ukrainian for Beginn ers (початковий рівень) : посібник / підручник / за ред. за редакцією Дегтярьової Т. О. Суми : ПФ «Видавництво «”Університетська книга”», 2020. 304 c.
37. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науковий стиль мовлення для початківців (медико-біологічний профіль)» № 98543 Україна / Дядченко Г. В., Дегтярьова Т. О., Голованенко Є. О., Коньок О. П. ; СумДУ ; заяв. 2020-07-02 ; опубл. 2020-07-09.
38. Набок М. М. Особливості сприйняття українських народних дум крізь призму «творець – виконавець – слухач». Scientific developments of European countries in the area of philological researches : кол. моногр. / / за ред. Tomasz Borowiak. Wloclawek : Baltija Publishing, 2020. C. 327-343.
39. Дегтярьова Т. О., Дядченко, Г. В, Кулішенко Л. А. Українська мова для іноземців у таблицях та коментарях: навч. пос. – Суми: СумДУ, 2021. 123 c. 
40. Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Шевцова А. В. Українська мова для іноземців. Науковий стиль мовлення. Вступний курс (2-е видання, виправлене й доповнене): посібник / підручник. – Суми: Сумський державний університет, 2021. – 200 с.
41. Українська мова в діалогах : навчально-методичні матеріали / укладачі: С.С. Зайцева, О. П. Коньок, А. В. Шевцова. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 62 с. 
42. Чернякова А.В., Чернишова Т.Г. Вивчаємо українську вдома : навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення української мови як іноземної. Суми: Сумський державний університет, 2021. 70 c.
43. Chernyakova A.V., Pylypenko-Fritsak N. A. Communication of European values in teaching of foreign students in the context of the internalization of education. Sustainable development in a modern knowledge society: Ljubljana: Ljubljana : Ljubljana School of Business Publishing VSPV, 2021. C. 129-141.

44. Chernyakova A.V., Pylypenko-Fritsak N. A. Effective cross-cultural communication as a condition for adaptation of foreign students in the context of strategy of intercultural deveplopment of the city. Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries: Рига: Baltija Publishing, 2021. C. 337-357.
45. Chernyakova A.V., Vorona N., Pylypenko-Fritsak N. A. Pedagogical support of adatation of foreign students to the socio-cultural and educational environment of Sumy State university. New challenges in the development of future specialists: Universitatea Dunarea de Jos Galati Publishing: Universitatea Dunarea de Jos Galati Publishing, 2021. C. 153-170.
46. Набок М. М., Ворона Н.О. Національні картини світу в українській та курдській усній народній творчості / Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries : Collective monograph. Vol. 2. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. Р.49-65. DOI: 10.30525/978-9934-26-031-5-26 міжнародний стандартний номер книги ISBN 978-9934-26-031-5 
47. Біденко Л.В. Метод дієслівного словозмінного моделювання в практиці навчання української мови як іноземної / Л. В. Біденко, Г. І. Кисельова // Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні науки збірник наукових праць. Педагогічні науки / Головний редактор Локарєва Г. В. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, № 7 (27). – 2021. (категорія Б)
48. Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В. Сучасні технології в методиці викладання української мови як іноземної Wloclawek, Republic of Poland: Publishing House “Baltija Publishing”. 2021. Vol. 2. Р. 117-122
49. Дегтярьова Т. О., Шевцова А. В. Навчання мови професійного спілкування студентів-іноземців інженерного профілю. The 15th International scientific and practical conference “Science and Technology”. Littera Verlag, Berlin, Germany. 2021. Р. 62-67.
50. Дегтярьова Т. О., Шевцова А. В. «Реалізація текстоцентричного підходу в системі роботи над розвитком професійного мовлення студентів-іноземців». Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Zürich, 10. September, 2021. Zürich-Vinnytsia: BOLESWA Publishers. Europäische Wissenschaftsplattform, 2021. Р.201-205.
51. Казанджиєва М. С. Використання дидактичних ігор на уроках української мови як іноземної / Казанджиєва М. С., Роденко А. В. // Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобицький держ. педагогічний університет імені Івана Франка. – 2021. – Вип. 35, том 3. – С. 231–238.
52. Левенок І. С., Семеног О. М. Формування українськомовної компетентності іноземних студентів-медиків у культурно-освітньому просторі закладу вищої освіти. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. 2021. 38. C. 170-188.
53. Набок М. М. Поетичний універсум календарно-обрядового фольклору українців / Народна творчість та етнологія, 2021. С.103-106. (фахове видання категорія «Б»).

Грантова діяльність

Одним із пріоритетних завдань міжнародної діяльності викладачів є грантова активність. Грантова діяльність представлена як індивідуальними грантами, так і участю в розробленні освітніх проектів у контексті міжнародних грантових програм.

Викладачі кафедри у співробітництві з громадською організацією «Центр Євроініціатив», яка є лідером у Сумському регіоні щодо впровадження освітніх ініціатив за підтримки Євросоюзу, беруть активну участь в індивідуальних грантових програмах. Індивідуальні гранти спрямовані на підвищення кваліфікації викладачів за кордоном, вивчення кращих зарубіжних освітніх практик і технологій навчання студентської молоді. Так, у грудні 2018 року доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян Чернякова А. В. стала учасником міжнародного тренінгового курсу для освітян «TRAINBOW» за грантової підтримки програми ЄС Еразмус+ у Словаччині. Тренінг присвячено створенню, фасилітації та оцінці освітніх активностей у молодіжній роботі, спрямованих на посилення участі молоді з різних країн в умовах інтернаціоналізації вищої освіти.

З метою налагодження міжнародного співробітництва та вивчення інноваційних освітніх технологій викладачі також беруть активну участь у Міжнародній програмі мобільності ERASMUS + КА 1 з освітньою складовою. Так, у листопаді 2019 року доцент кафедри А. Чернякова взяла участь у тренінговому курсі «ReMeDy: Ready to mediate?», що організовувався з метою
підвищення інноваційно-педагогічних компетенцій освітян, молодіжних працівників і тренерів (Mobility of Youth Workers and educators), які спрямовують практичну роботу на навчання студентської молоді методів посередництва в рамках неформальної освіти. Навчання відбулось у Грузії (м. Руставі) за підтримки міжнародної програми Європейського Союзу ERASMUS+. Курс базувався на неформальній методиці навчання у формі практичних вправ і проєктного моделювання стратегій толерантної поведінки в умовах полікультурного середовища.

Викладачі кафедри Л. В. Біденко, Г. В. Дядченко, А. В. Чернякова, М. М. Набок взяли участь у міжнародній грантовій програмі «Erasmus+: Модуль Жан Моне». Вони розробили і подали проєкти на конкурс до міжнародної грантової програми «Erasmus+ Jean Monnet Activities», напрям: «Erasmus+: Модуль Жан Моне», зокрема:
1) 2019 р. – освітній інтенсивний курс з міжкультурної комунікації для студентів-іноземців: «European Instrument for Education against Discrimination and Intolerance in the multicultural educational environment» (Європейський механізм освіти з протидії дискримінації та інтолерантності в полікультурному освітньому середовищі» (EIEDI);
2) 2020 р. – освітній інтенсивний курс з міжкультурної комунікації для студентів-іноземців: Erasmus+ «European Сross-Сultural Studies as an instrument for social integration and language training of foreign students in the context of regional intercultural cities strategy» (EUROCCS).(Європейські крос-культурні студії як інструмент соціальної інтеграції та мовної підготовки іноземних студентів в контексті регіональної стратегії інтеркультурності міст).

Крім того, триває співпраця з Національним Еразмус+ офісом в Україні. Так, 19 лютого 2020 р. відбувся онлайновий тренінг від Erasmus Student Network Kyiv (ESN Kyiv) за підтримки Національного Ерасмус+ офісу в Україні. До заходу приєдналось понад 60 представників команд відділів міжнародних зв’язків, викладачів та представників студентського самоврядування університетів з усієї України. У тренінгу взяла участь доцент кафедри Чернякова А. В. Тренінг було проведено з метою ознайомлення з можливістю створити подібну до ESN спільноту в університеті, з особливостями роботи ESN Kyiv з іноземними студентами, які приїжджають за обміном в українські університети, а також показати інструменти та кейси впровадження ефективної Buddy System.

У 2021 році доцент А.В. Чернякова взяла участь у міжнародному грантовому проєкті за підтримки одного з головних грантодавців - Європейської Комісії, програми Еразмус+КА1.

Міжнародний освітній тренінг «I shout out against bullying» було присвячено проблемі протидії булінгу в освіті. Проєкт було реалізовано в Німеччині (Бад Лаер). Проєкти даної програми підтримують реформування вищої освіти, запровадження європейських стандартів та кращих практик задля підвищення якості освітніх і наукових послуг, модернізацію освітніх програм, використання інноваційних освітніх технологій, академічної мобільності, наукових досліджень, забезпечення інтернаціоналізації освіти в цілому.

 Укладання кафедрою господарчих договорів 

2019 р.

Наукове, літературне редагування, упорядкування посібника для іноземних студентів "Українська мова як іноземна"

54.21-2019.СП/01

Біденко Л.В.

ТОВ "ВТД "Університетська книга"

Суми

28.02.2019

31.12.2019

2 500,00

Послуги з питань створення офіційно-ділових документів українською мовою та удосконалення володіння українською момвою як іноземною

54.21-2019.СП/02

Біденко Л.В.

ФО Бабаєв Джавад

Суми

28.05.2019

31.12.2019

1 000,00

Науково-консультаційні послуги з питань створення

54.21-2019.СП/03

А.В.Роденко

ФО Ану Джон

Суми

31.05.2019

31.12.2019

3 400,00

Наукове, літературне редагування, упорядкування текстів для посібника українська мова як іноземна"

54.21-04.19.СП

Біденко Л.В.

ТОВ "ВТД "Університетська книга"

Суми

11.11.2019

31.12.2019

2 500,00

 

2020 р. 

Послуги з питань створення офіційно-ділових документів українською мовою та удосконалення володіння українською момвою як іноземною

54.21-2020.СП/01

Біденко Л.В.

ФО Аттілі Амммар Абделкадар

Суми

11.03.2020

31.12.2020

800,00

Послуги з питань створення офіційно-ділових документів українською мовою та удосконалення володіння українською момвою як іноземною

54.21-2020.СП/02

Коньок О.П.

ПФ "Видавництво "Університетська книга"

Суми

 

31.12.2020

1 000,00

  

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.