Старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ, кандидат філологічних наук.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(0542) 68-44-09, особистий кабінет: https://cabinet.sumdu.edu.ua/

Кандидат філологічних наук із спеціальності «Українська мова»

Диплом кандидата наук ДК № 026245 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 22 грудня 2014 року.
http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0066495

Посада: старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.

Основні дисципліни: 

  • Українська мова як іноземна
  • Англійська мова

Наукові інтереси:

  • стилістика поетичного тексту
  • лінгвопоетика
  • методика викладання української мови як іноземної
  • методика викладання англійської мови

 

Посилання на авторські профілі:

ORCID ID: https://ORCID.org/0000-0001-5325-1434

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=rVoiaY8AAAAJ&hl=uk

Researcher ID: 0066495

eSSUIR: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56/browse?type=author&value=Дядченко

Коротка біографія:

У 1996 році вступила на філологічний факультет Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка. У 2001 році закінчила філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка за спеціальністю “Українська мова і література та іноземна мова (англійська)”. З 2001 року працювала на посадах лаборанта, викладача та доцента кафедри дошкільної та початкової освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Викладала дисципліни «Сучасна українська мова з практикумом» та «Англійська мова з методикою викладання в податкових класах».

У 2014 році здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

З 2016 року по даний час працює на посаді старшого викладача кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету.

Науково-дослідні роботи: дисертація з теми “Соматизми в українській поетичній мові кінця ХХ ‒ початку ХХІ століття: лексико-семантична та тропеїчна парадигми”.

Основні наукові праці (за останні 5 років)

Статті:
1. Дядченко Г. В. Стилістична парадигма соматизмів у загальномовному і поетичному словнику української мови кінця ХХ – початку ХХІ ст. Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст] : Зб. наук праць. - Дрогобич: Посвіт, 2017. - С. 57-67.
2. Дядченко Г. В. “Я там колись зустрінуся із тілом….” (образна парадигма з лексико-семантичним центром тіло в українській поезії к. ХХ - поч. ХХІ ст.). Культура слова. Науково-популярне видання. Вип. 87. - Київ, 2017. - С. 85-91.
3. Дядченко Г. В. Емотив сльози в українських поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття. Українська мова. - 2019. - № 2. - С. 116-124.
4. Дядченко Г. В. Українські поетичні покоління другої половини ХХ століття: мовно-естетичний аналіз. Культура слова. Збірник наукових праць. Вип. 90. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. - С. 104-119.
5. Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Скварча О. М. Країнознавча аспектизація як основа становлення й розвитку комунікативної компетенції студентів-іноземців. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2020. – № 71. – С. 89-95.

Тези:
1. Дядченко Г. В. Професійне вигорання викладачів вищої школи у процесі мовної підготовки іноземних громадян. Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 23–24 листопада 2017 року / за ред. В. А. Глущенко. - Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 31-36.

2. Diadchenko H.V., Holovanenko Y.O. Role and place of the speech models in the process of grammar studying at the elementary level. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників ”Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства”. – Сумський державний університет, 19-20 квітня 2018 р. – С. 207-208.
3. Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Скварча О. М. Порівняльне навчання в методиці викладання іноземної мови. Материалы ІХ Международной научной конференции «Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования» (Брест, 22–23 ноября 2019 года), Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 2019. – С. 177–181.
4. Dehtiarova T., Diadchenko H. Game method as a way of intensification of teaching Ukrainian language as foreign. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: Матеріали дев’ятої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 15–16 квітня 2021 р.) / уклад. М. М. Набок. Суми : Сумський державний університет, 2021. – С. 101–106.
5. Дядченко Г. В. Проблеми дистанційного навчання англійської мови іноземних студентів. Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 25 лютого 2021 року. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С. 56-63.
6. Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В. Становлення лексико-граматичних навичок як передумова формування мовленнєвих умінь інокомунікантів. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 р.). – Харків: ХНАДУ, 2020. – С. 33-39.
7. Diadchenko H.V., Shalom Akuoma Nwachukwu. Consideration of the National and Psychological Peculiarities of the Nigerian Students in Process of Teaching Ukrainian as a Foreign Language. Інновації та традиції у мовній підготовці студентів : матеріали міжнародного науково-практичного семінару 8 грудня 2020 року. – Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2020. – С. 234-237.

Навчально-методичні:
1. Науковий стиль мовлення. Вступний курс (медико-біологічний профіль): навч.-метод. матеріали для іноземних студентів підготовчого відділення / Г. В. Дядченко, О. П. Коньок, Є. О. Голованенко, Т. О. Дегтярьова. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 95 с.
2. Українсько-англійський лексико-граматичний коментар до вступного та елементарного курсу з української мови для іноземних студентів. / Т.О. Дегтярьова, Г.В. Дядченко, Л.А. Кулішенко. – Суми : СумДУ, 2020. – 62 с.
3. UKRAINIAN: дистанційний курс української мови для англомовних студентів : електронні навчальні матеріали / Біденко Л.В., Ворона Н. О., Дядченко Г.В., Казанджиєва М.С., Коньок О.П., Силка А.А. – Суми : СумДУ, 2018.

Міжнародна активність: брала участь у роботі ІХ Міжнародної наукової конференції «Слов’янські мови: системно-описовий і соціокультурний аспекти дослідження» (м. Брест, 22–23 листопада 2019 року), Міжнародного науково-методичного семінару «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам» (м. Харків, 25 лютого 2021 року), ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23 жовтня 2020 р.), Міжнародного науково-практичного семінару «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів» (м. Харків, 8 грудня 2020 року).

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):
1. Сумський державний університет, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК№ 05408289/0619-17, виданий 26 січня 2017 р. «З електронних засобів та дистанційних технологій навчання», 108 годин, 3,6 кредита.
2. Сумський державний університет, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289/2615-21, виданий 29 вересня 2021 р. «Основи невідкладної домедичної допомоги», 60 годин, 2 кредити.

Сертифікати:

  • сертифікат володіння англійською мовою, рівень В2 від 24 квітня 2021 року, candidate number: 001000225
  • сертифікат № 182/2021 від 14.01.2021 членства в Українській асоціації дослідників освіти (УАДО)

Рецензування методичних видань (2020 рік):
1. Історія української лексикографії: методичні рекомендації / автор-укладач Рудь О.М. - Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2020. - 101 с.
2.  Рудь О.М. Прикметник у сучасній українській мові : методичні вказівки. -  Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2020. - 60 с.

Інші активності: брала участь у розробленні дистанційного курсу з української мови для англомовних студентів.

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.