Кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат філологічних наук зі спеціальності «журналістика» – 09.04. 2008. – ДК 045995 Проблема національного виховання в педагогічній пресі сучасності (за період з 1991 до 2004 рр.): Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / Л.А. Кулішенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. К., – 2007. – 20 с.  http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21F

Диплом доцента 12 ДЦ № 031361 від 29.03.2012

Автор понад 40 наукових праць, серед них навчальні посібники, методичні рекомендації, наукові статті, тези.

Основні дисципліни:

  • Українська мова як іноземна;
  • Основи академічного письма.

 

 

 

Наукові інтереси:

  • соціолінгвістика;
  • фразеологія;
  • лексикологія;
  • лінгводидактика.

 

Посилання на авторські профілі:

ORCID ID
Google Scholar

Research ID: А-000-2021

Коротка біографія:
Закінчила з відзнакою філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова й література, зарубіжна література та іноземна мова» (2001 р.). та Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Журналістика» (2004 р.).  
2007 р. захистила дисертацію «Проблема національного виховання в педагогічній пресі сучасності (за період з 1991 до 2004 рр.)» в Інституті журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, а 2012 р., працюючи в УАБС НБУ м. Суми, отримала звання доцента. 2016-2018 рр. – доцент кафедри журналістики та філології СумДУ, а з 2019 р. – доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.

Науково-дослідні роботи:

Керівник теми другої половини дня «Лінгводидактичні й кроскультурні аспекти формування професійної компетенції іноземних студентів» (2021-2026 рр.).

Керівництво студентами:
1. Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика:
2017 р. Галушко В. (І місце) – гр. МЦ.м - 705, Лисенко А. (ІІ місце), Красій Є. (ІІІ місце) – студентки гр. МЦ.м -701;
2018 р. Карпенко А. (І місце) – студентка групи МЦ.м - 805
2. Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка:
2017 р. Кобець Ж. (студентка УАБС, гр. Ф-51);

2018 р. Куст В. (студентка гр. Мц.м – 701 Медичного інституту) зайняла ІІ місце в ІІ (всеукраїнському) етапі конкурсу.
2020 р. Брич Н.О. (студентка Медичного інституту СумДУ) зайняла ІІІ місце в ІІ (всеукраїнському) етапі конкурсу.
Член журі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка (2020 р.).

Основні наукові праці за останні 5 років

Статті :
1. Кулішенко Л, Яременко Л. Асоціативне поле концепту «щастя» (на основі українських фразеологічних одиниць) // Філологічні трактати. – 2019. – Т. 11, № 1. – С. 49-56.
2. Кулішенко Л. Образ жінки в українській історичній прозі поч. ХХІ ст. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія». – 2020. – № 22 (1). – С. 39-45.
3. Кулішенко Л., Біденко Л. Стилістична роль демінутивної лексики у романі Д. Гнатко «Душа окаянна» // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія». – 2021. – № 25 (2). – С.41-52.

4.Біденко Л.В., Кулішенко Л.А. Система вправ на заняттях з української мови як іноземної у процесі вивчення дієслова // Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні науки збірник наукових праць. Педагогічні науки. – № 40. – 2022. – С. 23-29.

5. Diadchenko H., Tamozhska I., Rud, O., Rudnytska, Z., Kulishenko, L., Kumeiko, T. (2023). Formation of Communicative Competence of Foreign Students in Post-Industrial Society: Electronic Tutoring and Mentoring. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 14(1), 207-219. Web of Science

Тези конференцій:
1. Кулішенко Л., Рибалко А. Медична термінологія у праці Юрія Липи «Ліки під ногами» // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників. (Суми, 18-19 квітня). – Суми, 2019. – С. 369-374.
2. Кулішенко Л., Яременко Л. М., Голованенко Є. О. Сторітелінг і соціокультурна грамотність інокомунікантів у вищій школі // Міжнаціональна комунікація – полілог культур (актуальні питання навчання іноземців): зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. В. Реви-Лєвшакової. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – С.77-82.
3. Кулішенко Л. Рольова гра у навчанні іноземних студентів-медиків // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 р.). – Харків: ХНАДУ, 2020. – С. 316-319.
4. Кулішенко Л. Творчість письменника-медика як джерело формування професійних навичок майбутніх лікарів // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. / Брест. гос. ун- т им.  А.С. Пушкина; редкол. : Л.А.Годуйко[и др.] ; под ред. О. Б. Переход. – Брест : БрГУ, 2020. Ч. 1. – С. 78-82.
5. Кулішенко Л. Англіцизми в українській мові // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Results of modern scientific research and development» (May 2-4, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. Р. 463-467.

6. Кулішенко Л. А. Лінгводидактичні ігри у навчанні інокомунікантів // Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам» (м. Харків, 24 лютого 2022 року). – Харків: ХНАДУ, 2022. – С.74-77.

7. Кулішенко Л.А. Краєзнавчі елементи у викладанні української мови як іноземної //  Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика: зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 25 травня 2022 р.). Полтава: ПДАУ, 2022. – С. 232-234.

Навчально-методичні праці за останні 5 років:
1. Українсько-англійський лексико-граматичний коментар до вступного та елементарного курсу з української мови для студентів-іноземців / [уклад.: Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Кулішенко Л. А.; Сумський державний університет. – Суми: СумДУ, 2020. – 60 с.
2. Українська мова для іноземців у таблицях та коментарях: навчальний посібник / Т. О. Дегтярьова, Г. В. Дядченко, Л. А. Кулішенко. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 123 с.

3. Дегтярьова Т.О., Дядченко Г.В., Кулішенко Л.А. Тестові завдання з наукового стилю мовлення для іноземних студентів підготовчого відділення. Суми: видавництво СумДУ, 2022. 48 c.

4. Дегтярьова Т.О., Кулішенко Л.А., Шевцова А.В. Тексти, діалоги, тести: посібник / підручник. Суми: Сумський державний університет, 2022. 129 c.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:
Сумський державний університет, свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмами з інноваційної педагогічної діяльності ПК №05408289/1305-19 від 26.11.2019 р., 6 кредитів.

Інші активності:

Член Української асоціації дослідників освіти (УАДО) № 75/2021 від 14.01.2021.

Нагороди
Нагороджена грамотами Департаменту освіти й науки Сумської державної адміністрації за якісну підготовку студентів (2017-2020 рр.).

 

 

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

Головний корпус (Г-802)

E-mail: [email protected]

Телефон: (0542) 68-44-09

Локації

При використанні матеріалів з сайту кафедри мовної підготовки іноземних громадян посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.