Кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат філологічних наук зі спеціальності «журналістика» – 09.04. 2008. – ДК 045995 Проблема національного виховання в педагогічній пресі сучасності (за період з 1991 до 2004 рр.): Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / Л.А. Кулішенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. К., – 2007. – 20 с. 

 http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21F

Доцент – 29.03.2012. – 12ДЦ № 031361

Основні дисципліни:
 Мова навчання (українська, російська);
 Українська мова як іноземна;
 Основи академічного письма.

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, фразеологія, лексикологія та лінгводидактика.

ORCID ID 0000-0002-1059-9569
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=4Kl9zqIAAAAJ&hl=ru

Research ID: А-000-2021

 

Освіта
Закінчила з відзнакою філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова й література, зарубіжна література та іноземна мова» (2001 р.). та Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Журналістика» (2004 р.).  
2007 р. захистила дисертацію «Проблема національного виховання в педагогічній пресі сучасності (за період з 1991 до 2004 рр.)» в Інституті журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, а 2012 р., працюючи в УАБС НБУ м. Суми, отримала звання доцента. 2016-2018 рр. – доцент кафедри журналістики та філології СумДУ, а з 2019 р. – доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.

Керівник науково-дослідної теми кафедри «Лінгводидактичні і кроскультурні аспекти формування професійної компетенції іноземних студентів» (2021-2026 рр.).

Керівництво студентами:
1. Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика:
2017 р. Галушко В. (І місце) – гр. МЦ.м - 705, Лисенко А. (ІІ місце), Красій Є. (ІІІ місце) – студентки гр. МЦ.м -701;
2018 р. Карпенко А. (І місце) – студентка групи МЦ.м - 805
2. Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка:
2017 р. Кобець Ж. (студентка УАБС, гр. Ф-51);

2018 р. Куст В. (студентка гр. Мц.м – 701 Медичного інституту) зайняла ІІ місце в ІІ (всеукраїнському) етапі конкурсу.
2020 р. Брич Н.О. (студентка Медичного інституту СумДУ) зайняла ІІІ місце в ІІ (всеукраїнському) етапі конкурсу.
Член журі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка (2020 р.).

Автор понад 40 наукових праць, серед них навчальні посібники, методичні рекомендації, наукові статті, тези.

Основні наукові праці

1. Статті у фахових видань України:
1. Kulishenko L., Yaremenko L. M. Language means of verbalization of the Ukrainian mentality (based on Kuzma Skriabin’s fairy-tale «Tarasyk, trolleybus and St. Nicholas») // Філологічні трактати. – 2017. – Т.11, № 3. – С. 51-62.
2. Кулішенко Л., Козир Ю. Працелюбність – квінтесенція життя Володимира Різуна // Образ. – 2017. – Вип. 1. – С. 98-101.
3. Кулішенко Л., Чечель С. Значення та походження фразеологізмів із числовим компонентом // Філологічні трактати. - 2017. – Т.9, № 1. – С. 63-73.
4. Кулішенко Л, Яременко Л. Асоціативне поле концепту «щастя» (на основі українських фразеологічних одиниць) // Філологічні трактати. – 2019. – Т. 11, № 1. – С. 49-56.
5. Кулішенко Л. Образ жінки в українській історичній прозі поч. ХХІ ст. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія». – 2020. – № 22 (1). – С. 39-45.
6. Кулішенко Л., Біденко Л. Стилістична роль демінутивної лексики у романі Д. Гнатко «Душа окаянна» // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія». – 2021. – № 25 (2). – С.41-52.

2. Тези:
1. Кулішенко Л., Клочко А. Вплив емоційно забарвленої лексики на фізіологічний стан організму людини // Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти : матеріали чотирнадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 10-11 травня 2018 р.) / уклад.: О. Г. Ткаченко. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С.106-108.
2. Кулішенко Л., Грешило Р. Українська мова у студентському середовищі // Соціально- гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 19-20 квітня). – Суми: Сумський державний університет, 2018. – С. 467-470.
3. Кулішенко Л., Рибалко А. Медична термінологія у праці Юрія Липи «Ліки під ногами» // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали VІІ Всеукраїнської
наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників. (Суми, 18-19 квітня). – Суми, 2019. – С. 369-374.
4. Кулішенко Л., Яременко Л. М., Голованенко Є. О. Сторітелінг і соціокультурна грамотність інокомунікантів у вищій школі // Міжнаціональна комунікація – полілог культур (актуальні питання навчання іноземців): зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. В. Реви-Лєвшакової. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – С.77-82.
5. Кулішенко Л. Рольова гра у навчанні іноземних студентів-медиків // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 р.). – Харків: ХНАДУ, 2020. – С. 316-319.
6. Кулішенко Л. Творчість письменника-медика як джерело формування професійних навичок майбутніх лікарів // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. / Брест. гос. ун- т им.  А.С. Пушкина; редкол. : Л.А.Годуйко[и др.] ; под ред. О. Б. Переход. – Брест : БрГУ, 2020. Ч. 1. – С. 78-82.
7. Кулішенко Л. Англіцизми в українській мові // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Results of modern scientific research and development» (May 2-4, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. Р. 463-467.

3. Навчально-методичні праці:
1. Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Українознавство зі змістовим модулем: комунікативний курс української мови»: для студ. нефілолог. спец. денної форми навчання / Л.А. Кулішенко. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – 38 с.
2. Українсько-англійський лексико-граматичний коментар до вступного та елементарного курсу з української мови для студентів-іноземців / [уклад.: Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Кулішенко Л. А.; Сумський державний університет. – Суми: СумДУ, 2020. – 60 с.
3. Українська мова для іноземців у таблицях та коментарях: навчальний посібник / Т. О. Дегтярьова, Г. В. Дядченко, Л. А. Кулішенко. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 123 с.

Член Української асоціації дослідників освіти (УАДО) № 75/2021 від 14.01.2021.

Участь у наукових конференціях, семінарах:
1. V Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 20-21 квітня 2017 р.).
2. Тринадцята Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти» (Суми, 11-12 травня 2017 р.).
3. Семінар-нарада «Актуальні питання оптимізації навчального процесу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Харків-Івано-Франківськ 19-20 квітня 2018 р.
4. Обласна науково-практична конференція «Мова – держави основа». – Суми, 21 лютого 2018 р.
5. Чотирнадцята Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти» (Суми, 10–11 травня 2018 р.).
6. VI Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 19-20 квітня 2018 р.).
7. IІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Наукова спільнота студентів ХХІ століття» (Суми, 16-17 квітня 2019 р.).

8. VII Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 18-19 квітня 2019 р.).
9. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Теоретичні та практичні проблеми мовної підготовки іноземців в аспекті міжнародної комунікації» (16 травня 2019 р., м. Одеса).
10. Семінар-нарада «Актуальні проблеми організації навчального процесу з дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у ЗВО МОЗ України» (травень 2019 р., м. Запоріжжя).
11. VIII Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 16-17 квітня 2020 р.).
12. IХ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 15-16 квітня 2020 р.).

Участь у міжнародних конференціях:
1. Міжнародна конференція «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід» (16-17 травня 2019 р., м. Суми)
2. XI Международная научная конференция «Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования», Брест, 22-23 ноября 2019.
3. VI Международная научно-практическая конференция «DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE», 19-21 февраля 2020 года, Ванкувер, Канада.
4. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й перспективи підготовки іноземних студентів», Харків, ХНАДУ, 22-23 жовтня 2020 р.
5. Международная научно-практическая конференция «Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне (Девятые чтения памяти И.А. Анцупова)» (Тараклия (Молдова), 28-29 октября 2020 г.).
6. Міжнародна науково-практична конференція «Results of modern scientific research and development» (May 2-4, 2021), Madrid, Spain, 2021.

Відомості про підвищення кваліфікації:
Сумський державний університет, свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмами з інноваційної педагогічної діяльності ПК №05408289/1305-19 від 26.11.2019 р., 6 кредитів.

Нагороди
Нагороджена грамотами Департаменту освіти і науки Сумської державної адміністрації за якісну підготовку студентів (2017-2020 рр.).

 

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.