Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри мовної підготовки іноземних громадян

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

телефон: +380-542-68-78-50; кабінет: Г-802.

Основні дисципліни:

 • Українська мова як іноземна
 • Інтегрований курс «Основи академічного письма»

Наукові інтереси:

 • лінгвокультурологія
 • етнолінгвістика
 • медіалінгвістика
 • гендерологія
 • теорія і методика навчання гуманітарних дисциплін

Посилання на авторські профілі:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5507-2867

Google Scholar

eSSUIR: https://essuir.sumdu.edu.ua/browsetype=author&value=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&locale=uk&offset=20

 

 

Коротка біографія:

    Закінчила в 1996 році Глухівський державний педагогічний інститут ім. С. М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Початкове навчання. Українська мова і література» (диплом від 28.06.1996 р. ЛБ № 000549)
    Працювала вчителем загальноосвітніх шкіл та колегіуму в Глухові. Із 1998 р. – на кафедрі української мови Глухівського державного педагогічного університету ім. О. Довженка. У 2001–2008 рр. працювала в газеті «Освітянські обрії» Глухівського державного педагогічного університету. Має досвід роботи літературного редактора наукових видань, позаштатного журналіста газет Сумщини. У 2008 р. захистила дисертацію «Розвиток творчої самостійності учнів колегіумів у процесі навчання української мови» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Із вересня 2009 року працює в СумДУ на кафедрі журналістики та філології. З 2021 року – завідувач кафедри мовної підготовки іноземних громадян.

Автор понад 80 наукових, методичних праць і низки публікацій у періодиці.

Диплом кандидата наук від 02.07.2008 р. ДК № 047191.

Атестат доцента від 26.10.2012 р. 12 ДЦ № 032784.

Науково-дослідні роботи:

1. «Послуги з наукового, літературного редагування, упорядкування та видання науково-популярного видання «Голос Посулля». Замовник – керівник, 2016 р. (Госпдоговірна НДР: № 54.16-01.16.СП). Виконавець.
2. Виконавець науково-дослідних робіт другої половини дня: «Репрезентація регіональної масової комунікації: історико-теоретичний, тематико-типологічний, жанровий та філологічний аспекти», 2010–2014 рр. (номер державної реєстрації 0110U004016).

3. «Особливості формування національного інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до демократичної моделі», від 2015 р. (номер державної реєстрації 0115U001713).

Керівництво студентами-призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад:

1) Д’яченко А. А. – ІІІ місце (2014–2015 н. р.) ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напряму «Українська мова, література (у т. ч. методики їх викладання)»;
2) Завіткова О. О. – ІІІ місце (2015–2016 н. р.) ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напряму «Українська мова, література (у т. ч. методики їх викладання)»;
3) Бондаренко І. В. – І місце (2015–2016 н. р.) ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напряму «Гендерні дослідження»;
4) Лагута М. В. – ІІ місце (2016–2017 н. р.) ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напряму «Гендерні дослідження»;
5) Вишняк Л.Н. – ІІ місце (2020–2021 н. р.) ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напряму «Українська мова, література (у т. ч. методики їх викладання)».

Основні наукові праці

Статті:

 Садовнікова О., Бондаренко І. Гендерні орієнтири дитячої журнальної періодики. Образ: наук. журнал. Суми ; Київ, 2015. Вип. 3 (18). С. 126–132 (фахове видання).
 Садовнікова О., Сипченко І. Актуалізація української національної ідеї в драмі «Бояриня» Лесі Українки: лексико-семантичний і мовностилістичний аспекти. Образ: наук. журнал. Суми ; Київ, 2016. Вип. 3 (21). С. 98–104 (фахове видання).
 Садовнікова О. Вербалізація культурно-етнічного рівня сучасного рекламного звернення. Філологічні трактати. 2015. Т. 7, №4. С. 67–75 (фахове видання).
 Сидоренко О., Лагута М. Гендерні варіації художнього осмислення концепту «любов» у сучасній прозі. Філологічні трактати. 2017. Т. 9, № 4. С. 86–94 (фахове видання).
 Сидоренко О., Немеш В. Вербалізація соціальної статі в медіадискурсі: лексико-граматичний і функціонально-семантичний аспекти. Філологічні трактати. 2018. Том 10, № 4. С. 68–75 (фахове видання).
 Оlena T., Yulia B., Lyudmyla D., Olha S. and Volodymyr S. Ukraine in World Media Content: Problematic and Thematic Aspects. Global Media Journal. 2018. Vol. 16 No. 30. Р. 119–132 (міжнародне видання).
 Olena Tkachenko, Yaroslav Yanenko, Olga Sydorenko, Inna Sypchenko, Lyudmila Dudchenko and Natalya Rudenko, 2020. Marketing Communications in Election Campaigns. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). Volume: 11, Issue: 6, Pages: 525–533 (Scopus).
 Ткаченко, О. Г., Сидоренко, О. П., Дудченко, Л. М. Регіональний сегмент у новинному контенті центрального телебачення України // Образ. 2021. Вип. 1 (35). С. 114-121. DOI: https://doi.org/10.21272/Obraz.2021.1(35)-114-121 (фахове видання).

Розділ монографії:

 Сидоренко О.П., Шовкопляс О.А. Термінологія у сфері кібербезпеки: загальні питання термінотворення, систематизації та уніфікації // Сучасні інформаційні технології в кібербезпеці [Текст] : монографія / А. С. Довбиш, В. К. Ободяк, І. В. Шелехов та ін. ; за ред. В. К. Ободяка, І. В. Шелехова. Суми : СумДУ, 2021.

Тези конференцій:

1. Садовнікова О. П. Художній дискурс: типологічні риси, категоріально-параметричні ознаки. Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференція "Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти". Суми : Сумський державний університет, 2018. С. 93-99.
2. Сидоренко О., Грищенко М. Карикатура в ЗМІ – креолізація вербальних та невербальних елементів у мультимодальному тексті. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференція "Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти". Суми : Сумський державний університет, 2019. – С. 47-52
3. Сидоренко О., Будакова А. Політичні ток-шоу на українському телебаченні: жанрова своєрідність і проблемно-тематичний контент. Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференція "Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти". Суми : Сумський державний університет, 2020. C. 127-131.
4. Сидоренко О., Вишняк Л. Мовні прояви суб`єктивізму в газетному тексті. Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференція "Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти" : тези доповідей. Суми : Сумський державний університет, 2020. C. 132-137.
5. Сидоренко О., Крицька В. Медіаобраз міграції: лексичні маркери дискримінації за етнічною ознакою. Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2021 р.). Киїів: Інститут журналістики,2021. С. 308-315.
6. Сидоренко О.П., Зубар Д.В. Мовні маркери дегуманізації осіб за етнічною ознакою в соціальній мережі Twitter. Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти: тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 89-91.
7. Сидоренко О.П., Чорнобука К. В. Висвітлення соціально чутливих тем на сторінках газети "День". Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти: тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 29-31.

Навчально-методичні праці:

 Ткаченко О. Г., Садовнікова О. П. Методичні вказівки з підготовки та оформлення кваліфікаційної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра галузі знань 06 «Журналістика» освітньої програми 061.1 «Журналістика». Суми : СумДУ, 2017. 34 с.
 Сидоренко О. П. Граматико-стилістичний практикум з української мови : метод. вказівки до практ. занять і самостійної роботи студ. денної, заочної, дистанційної форм навчання. Суми : СумДУ, 2017. 40 с.
 Сидоренко О. П. Стилістика української мови. Практичний курс : навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика». Суми : ТОВ «ВПП «Фабрика друку»,  2017. 132 с.
 Ткаченко О., Сидоренко О. Методичні вказівки з підготовки до атестаційного кваліфікаційного іспиту та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньої програми «Журналістика» денної, заочної та дистанційної форм навчання. Суми : СумДУ, 2019. 28 с.

 Ткаченко О., Сидоренко О., Яненко Я. Методичні вказівки з підготовки до атестаційного кваліфікаційного іспиту та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньої програми «Реклама і зв’язки з громадськістю»: денної форми навчання. Суми : СумДУ. 2019. 27 с. 
 Сидоренко О. П. Інтегрований курс "Основи академічного письма". Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи [Електронний ресурс] : для студ. спец. 125-"Кібербезпека" всіх форм навчання: у 2-х ч. Ч.1 / О. П. Сидоренко, О. Є. Бондаренко. Суми : СумДУ, 2021. 38 с.

Міжнародна активність:

1. «Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» («Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм») – проєкт ЄС ЕРАЗМУС+, № 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP, 2018–2021 рр. Координатор програми – Університет Бат Спа (Великобританія).
2. Міжнародна програма стажування «Висвітлення конфліктів та протестів у засобах масової інформації: кращі практики Європи та світу» (180 годин / 6 кредитів) – Free Press for Eastern Europe organization (Czech Republic), 16 квітня - 27 червня 2021 року

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років):

1. Сумський державний університет, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмами з електронних засобів та дистанційних технологій навчання; свідоцтво № 05408289/1370-19 від 16.12.2019 р.
2. Спеціальна програма підвищення кваліфікації «Академії з прав людини для викладачів та викладачок журналістики» – Програма розвитку ООН в Україні, Центр прав людини ZMINA (правозахисна організація) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії в період із 16 лютого до 27 серпня 2021 року (сертифікат № АПЛ -21/28 від 27 серпня 2021р.)

Сертифікати:

 • «Increase of Know-How in Quality Management of University Education» (проєкт Czech Univercity of Life Sciences «Enhancement Capacity Building Process in Quality of Education and Research at SNAU and SSU », сертифікат, травень 2016 р.).
 • «Стандарти журналістики у висвітленні конфліктів» (Фонд Фрідріха Наумана, Академія української преси за підтримки Федеративної Республіки Німеччина, сертифікат від 01.12.2016).
 • «The DESTIN Course Design Conference» (Грантова програма ЄС Еразмус + KA2 Capacity Building, сертифікат, травень 2019 р.).
 • «Академії з прав людини для викладачів та викладачок журналістики» (Програма розвитку ООН в Україні, Центр прав людини ZMINA (правозахисна організація), Міністерства закордонних справ Данії, сертифікат № АПЛ -21/28 від 27 серпня 2021 р.)
 • “Highlighting conflicts and protests in media: European and worldwide best practices” (Free Press for Eastern Europe organization /Czech Republic, сертифікат № A-HR-21-28 ВІД 27 червня 2021 р.) 
 • Інші активності:
 • Заступник голови журі ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.
 • Голова журі секції «Українська мова і література» ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
 • Медіатренер ГО «МедіаКомпас».
 • Координаторка Регіонального професійного центру базової медіаосвіти ГО «МедіаКомпас» та Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.