Викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Основні дисципліни, що викладає:

  • Українська мова як іноземна
  • Основи академічного письма

Наукові інтереси:

  • професійно зорієнтоване викладання української мови
  • деонтологія
  • крос-культурні студії
  • міжкультурна комунікація
  • соціокультурна лінгвістика

Тел.: 0542-68-44-09, кабінет Г-802

Посилання на авторські профілі:

ORCID ID

Google Scholar

eSSUIR

 

 

Коротка біографія:

У 1991 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Російська мова та література», присвоєно кваліфікацію вчителя російської мови й літератури. Працювала вчителем російської мови та літератури у фізико-математичному ліцеї при СумДУ. З 1992 року працює на посаді викладача кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.
У 2004 закінчила аспірантуру при кафедрі російської мови Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Російська мова». У 2019 році закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, здобула ступінь магістра та професійну кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури». Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць.

Науково-дослідні роботи:
Виконавець науково-дослідної роботи кафедри другої половини дня: «Лінгводидактичні і кроскультурні аспекти формування професійної компетенції іноземних студентів» (номер державної реєстрації № 0121U109464).

Основні наукові праці за останні 5 років

Розділи монографій:

1. Vorona N. О., Pylypenko-Fritsak N. A., Cherniakova. A. V. Pedagogical Support of Foreign Students’ Adaptation to the Socio-Cultural and Educational Environment of the Sumy State University. New challenges in the development of future specialists: collective monograph / editors: Gina Aurora Necula, Viktor Koval. Galaţi : Galaţi University Press, Romania, 2021. P. 155-172.
2. Pylypenko-Fritsak N. A. , Cherniakova. A. V. Communication of European Values in teaching of Foreign Students in the context of the Internationalization of Education. Sustainable development in a modern knowledge society: collective monograph / [editorial board Darko Bele, Lidija Weis]. - Ljubljana: VŠPV, Visoka šola za poslovne vede = Ljubljana School of Business, 2021. P. 129-140.
3. Pylypenko-Fritsak N. A. , Cherniakova. A. V. Effective Cross-cultural Communication as a condition for adaptation of foreign students in the context of Strategy of Intercultural development of the Sity. Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries : Collective monograph. Vol. 2. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. P. 317-326.

4. Pylypenko-Fritsak N. A. , Cherniakova. A. V. The role of value-oriented education of foreign students in the process of language training. Ensuring Standards of Quality of Life in a Turbulent World. Monograph. Scientific editors: Tadeusz Pokusa and Tetyan Nestorenko. Opole: The Academy of Applied Sciences – Academy of Management and Administration in Opole, 2022. Рp. 72-83.

Статті:

1. Бурнос Є.Ю., Пилипенко-Фріцак Н.А., Чернякова А. В. Формирование ценностных ориентаций иностранных студентов в контексте мультикультурного образования. Actual Questions and Innovations in Science. Proceedings – Craiova, Romania : Eurasian Center of Innovative Development «DARA», 2019. P. 157-162.

2. Ворона Н. О., Пилипенко-Фріцак Н. А. Українські паремії з соматичними компонентами. Вісник Маріупольського державного університету : Серія: Філологія. 2020. Вип. 22. С. 113-121. фахове видання.

3. Пилипенко-Фріцак Н. А., Чернякова А. В. Особливості адаптації турецьких студентів до соціокультурного та освітнього середовища під час навчання в Україні. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця : Вид-во ВДПУ, 2020. Вип. 63. С. 184-189. фахове видання.

4. Ворона Н.О., Пилипенко-Фріцак Н. А. Національно-мовна орієнтація викладання української мови як іноземної. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 37. Том 1. С.232-240. фахове видання.

5. Пилипенко-Фріцак Н. А. Формування вторинної мовної особистості на заняттях української мови як іноземної: сучасні підходи до навчання. Закарпатські філологічні студії. Ужгородський національний університет : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 17. Том 1. С. 54-59. фахове видання.

6. Larysa BIDENKO,Olha BILYAKOVSKA, Yevheniya BURNOS, Nataliia PYLYPENKO-FRITSAK, Olha LILIK, Natalia DEMYANENKO. Information and communication technologies for training future teaches : an adaptation to the aspects of the postmodern society. Postmodern Openings. 2022. 13(3). C. 106-121. DOI: ISSN: 2068-0236 | e-ISSN: 2069-9387. WoS.

7. Пилипенко-Фріцак Н.А. Педагогічна підтримка іноземних студентів у процесі адаптації до соціально-освітнього середовища під час навчання в Україні: напрями, форми, методи. Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 57. Том 2. С. 264-269. фахове видання.  DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/57-2-41

Тези конференцій:
1. Пилипенко-Фріцак Н. А. Іменники спільного роду в сучасній українській мові: питання класифікації. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. Суми: СумДУ, 2019. С. 139-143.
2.  Пилипенко-Фріцак, Н.А. Формування професійно орієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків на заняттях з української мови. Professional languages and modern approaches to their publication: the experience of EU countries : scientific and pedagogical internship, which was organized by Faculty of Letters for scientific of philology school, of Ukrainian universities on February 1 - March 12, 2021 in Baia Mare, Romania, 2021. P. 48-52.
3. Пилипенко-Фріцак Н. А., Чернякова А. В. Формування міжетнічної толерантності іноземних студентів у процесі мовної підготовки. Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (28–29 травня 2020 р., м. Київ) / уклад.: О. Ю. Дикий, Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 371-372.
4. Пилипенко-Фріцак Н. А. Застосування методу рольової гри під час навчання іноземних студентів-медиків професійно зорієнтованого діалогічного мовлення. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали восьмої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, Суми, 16–17 квітня 2020 р. / уклад. М. М. Набок. Суми : СумДУ, 2020. С. 118-121.
5. Ворона Н. О., Пилипенко-Фріцак Н. А. Формування соціокультурної компетентності на заняттях з української мови як іноземної під час вивчення теми «Іменники спільного роду». Українська мова у світі : зб. матеріалів VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 25 червня; 6 листопада 2020 р. Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. С. 35-38.
6. Пилипенко-Фріцак Н. А. Формування професійно орієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків на заняттях з української мови. Professional languages and modern approaches to their publication: the experience of EU countries : scientific and pedagogical internship, which was organized by Faculty of Letters for scientific of philology school, of Ukrainian universities on February 1 - March 12, 2021 in Baia Mare, Romania. Р. 48-52.
7. Ворона Н. О., Пилипенко-Фріцак Н. А. Українські паремії з соматичним компонентом як репрезентанти соматичного культурного коду. International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» : conference proceedings, April 23-24, 2021. Vol. 1. Czestochowa, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2021. Р. 13-17.
8. Пилипенко-Фріцак Н. А., Чернякова А. В. Європейські ціннісні орієнтації іноземних студентів в умовах університетської освіти в Україні. Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 28-29 травня 2021 року) / за ред. О. Тупахіної. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 145-148.
9. Пилипенко-Фріцак Н. А. Правова культура як складова соціальної адаптації освітніх мігрантів під час навчання в Україні. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали дев’ятої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 15–16 квітня 2021 р.) / уклад. М. М. Набок. Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 320-325.

10. Пилипенко-Фріцак Н. А. Ділова гра як інтерактивний метод навчального професійного спілкування іноземних студентів-медиків. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 жовтня 2022 р., Харків, ХНАДУ). Харків, 2022. С.107-110.

11. Пилипенко-Фріцак Н. А. Інноваційні технології формування міжкультурної толерантності та протидії мові ненависті. Integration of scientific and modern ideas into practice. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 582- 583.

12. Pylypenko-Fritsak N.A. The formation of tolerance as a basic value of students in the conditions of intercultural education: theoretical foundations and practical implementation. Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference «Implementation of modern scientific opinions in practice», March 20-21. Bilbao, Spain. 2023. Pp. 158-161.

Навчально-методичні праці за останні 5 років:
1. Тестовые задания по русскому языку для иностр. студ. 2-го курса медицинского института СумГУ / Е. Ю. Бурнос, Н. А. Нименко, Н. А. Пилипенко-Фрицак. Сумы : СумГУ, 2019. 85 с.

2. Готуємося до клінічної практики (тексти для читання зі спеціальності) : навчально-методичні матеріали для іноземних студентів медичного інституту / Є. Ю. Бурнос, І. С. Левенок, Н. А. Пилипенко-Фріцак.  Суми : СумДУ, 2018. 106 с.
3. Пам’ятка майбутньому лікарю : навч.-метод. матеріали з української мови для інозем. студ. медичного профілю (з англійською мовою навчання) / Є. Ю. Бурнос, Н. А. Німенко, Н. А. Пилипенко-Фріцак.  Суми : СумДУ, 2020. 134 с.
4. Тестові завдання з української мови до навчально-методичних матеріалів "Готуємося до клінічної практики": для іноземних студ. медичного інституту (з англійською мовою навчання) / Є. Ю. Бурнос, І. С. Левенок, Н. А. Пилипенко-Фріцак.  Суми : СумДУ, 2020. 106 с.
5. Теоретичний матеріал та практичні завдання для підготовки до екзамену з курсу «Я буду лікарем» для студентів-іноземців 2 курсу з англійською мовою навчання / Пилипенко-Фріцак Н. А., Роденко А. В. Суми, СумДУ, 2020. – URL : https://elearning.sumdu.edu.ua/s/03-tsh

6. Говоримо з пацієнтом без перекладача: словник-довідник з української мови для іноземних студентів медичного інституту / Пилипенко-Фріцак Н.А. Суми, СумДУ, 2020. – URL : https://elearning.sumdu.edu.ua/api/v1/content/ocw/lectured:6dd0c4961527fb27c45b9cf1cf4deae68a92f76d

7. Пам’ятка майбутньому лікарю: словник-довідник з української мови для іноземних студентів медичного профілю з теми «Захворювання серцево-судинної системи» / Пилипенко-Фріцак Н. А. Суми, СумДУ, 2020. 

8. Бурнос Є. Ю., Пилипенко-Фріцак Н. А. Спілкуємося з пацієнтами (українська мова у сфері професійного спілкування майбутнього лікаря) : навч. посіб. Суми : Сумський державний університет, 2023. 162 с.

Міжнародна активність:

1. Онлайн курс «Вступ до психології», наданий Єльським університетом на освітній платформі Coursera (Introduction to Psychology an online non-credit course authorized by Yale University and offered through Coursera) (березень-квітень 2020 року). Сертифікат про закінчення курсу від 14.04.2020.
2. Науково-педагогічне стажування на факультеті філології Північного університетського центру з теми «Фахові мови і сучасні підходи до їх викладання: досвід країн ЄС» (м. Бая-Маре, Румунія, 01 лютого – 12 березня 2021 року). Кількість годин 180. Сертифікат від 12.03.2021 р.

3. Онлайн курс Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis Course authorized by Europe Academy of Sciences and Research, Hamburg, Germany (лютий 2022 року). Сертифікат про закінчення курсу від 23. 02. 2022 р. (14 годин). 

4. Онлайн курс On Being a Scientist Course authorized by Europe Academy of Sciences and Research, Hamburg, Germany (червень 2022 року). Сертифікат про закінчення курсу від  03. 06. 2022 р. (10 годин). 

5. Онлайн курс Foundations of Virtual Instruction an online non-credit course authorized by University of California, Irvine and offered through Coursera (травень-червень 2022 року). Сертифікат про закінчення курсу від 05. 06. 2022 р.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:
1. Підвищення кваліфікації у рамках III Міжнародного науково-практичного семінару «Новітні методи навчання української мови в сучасній вищій та середній школі» на факультеті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 14-24 березня 2019 року).

2. Підвищення кваліфікації у Запорізькому національному університеті за програмою тренінгу Erasmus+ Jean Monnet Module 599918-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE EUVOLIA «Ціннісний підхід у викладанні дисциплін гуманітарного циклу» 28-29 травня 2021 року. Сертифікат № 02125243-1931/2021.
3. Підвищення кваліфікації у рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation Studies: an experience and challenges» Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: досвід і виклики» на базі Полонійної академії (м. Ченстохова, Республіка Польща, 23–24 квітня 2021 року). Сертифікат № FС-2324137-Cz dated 24.04.2021.

4. Сумський державний університет, програма підвищення кваліфікації «Дистанційні технології навчання у СумДУ». Свідоцтво СП № 05408289 / 0273-21 від 08. 02. 2021 р. (1 кредитЄКТС).

5. Сумський державний університет, програма підвищення кваліфікації «Українська мова: помічник кожному на щодень». Свідоцтво СП № 05408289 / 0321-21 від 10. 02. 2021 р. (2 кредитиЄКТС).

6. Сумський державний університет, програма підвищення кваліфікації «Відеоблогерство як спосіб світової комунікації». Свідоцтво СП № 05408289 / 0413-21 від 22. 02. 2021 р. (1 кредитЄКТС).

7. Сумський державний університет, програма підвищення кваліфікації «Кількісні та якісні соціологічні методи у роботі науковців». Свідоцтво СП № 05408289 / 1772-21 від 27. 05. 2021 р. (1 кредитЄКТС).

8. Scientific and educational center of «Scientific Publication», програма підвищення кваліфікації «International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science». Certificate № AA 2807 /19.11.2021 (1 ECTS credit).

9. Сумський державний університет, програма підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників «З інноваційної педагогічноїдіяльності». Свідоцтво СП № 05408289/2556-22 від 05.12.22 р. (6 кредитів ЄКТС).

10. The International program of professional development of heads of educational and scientific institutions, pedagogical and scientific-pedagogical staff. International certificate № 9568 dated 30. 12. 2022 (6 ECTS credits).

Відзнаки:

1. Переможниця конкурсу «Педагогічні інновації СумДУ» у 2021 у номінації у номінації «Контактне навчання». Назва конкурсного проєкту «Інноваційні педагогічні технології формування міжкультурної толерантності та протидії мові ненависті (кібербулінгу) у процесі навчання української мови освітніх мігрантів».

2. Переможниця конкурсу «Педагогічні інновації СумДУ» у 2022 у номінації «Освіта впродовж життя, післядипломна освіта та підвищення кваліфікації».Назва конкурсного проєкту «Короткотривалий курс підвищення кваліфікації з методики викладання української мови як іноземної».

Сертифікати:

1. Сертифікат про закінчення курсу «Introduction to Psychology an online non-credit course authorized by Yale University and offered through Coursera» від 14.04.2020.
2. Сертифікат участі у науково-педагогічному стажуванні в обсязі 180 навчальних годин на факультеті філології Північного університетського центру з теми «Фахові мови і сучасні підходи до їх викладання: досвід країн ЄС» у м. Бая-Маре, Румунія (01.02-12.03.2021р.) від 12.03.2021 року.
3. Сертифікат підвищення кваліфікації в обсязі 108 навчальних годин у рамках III Міжнародного науково-практичного семінару «Новітні методи навчання української мови в сучасній вищій та середній школі» на факультеті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки від 24.03.2019 року.
4. Сертифікат № 02125243-1931/2021 підвищення кваліфікації у Запорізькому національному університеті за програмою тренінгу Erasmus+ Jean Monnet Module 599918-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE EUVOLIA «Ціннісний підхід у викладанні дисциплін гуманітарного циклу» від 29 травня 2021 року.
5. Сертифікат № FС-2324137-Cz dated 24.04.2021 підвищення кваліфікації у рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation Studies: an experience and challenges» Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: досвід і виклики» на базі Полонійної академії (м. Ченстохова, Республіка Польща) від 24 квітня 2021 року.

6. Сертифікат XV-16-293849248-22 від  23.02.2022 р. про закінчення онлайн курсу Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis Course authorized by Europe Academy of Sciences and Research, Hamburg, Germany (14 годин). 

7. Сертифікат XІ-12-190293846-20 від 03.06.2022 р. про закінчення онлайн курс On Being a Scientist Course authorized by Europe Academy of Sciences and Research, Hamburg, Germany (10 годин). 

8. Сертифікат про закінчення курс «Foundations of Virtual Instruction an online non-credit course authorized by University of California, Irvine and offered through Coursera від 05.06.2022 р .

Інші активності:

1. З 2017 р. керує постійно діючим студентським науковим гуртком іноземнихстудентів «Нащадки Гіппократа».

2. З 2021 року є членом Української асоціації дослідників освіти (УАДО). Сертифікат № 30/2023від 01. 01. 2023 р. 

3. Є членом Британської асоціації дослідників у сфері освіти (British Educational Research Association, BERA). Receipt for BERA Membership № 040297 dated 02.12. 2022.

 

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

Головний корпус (Г-802)

E-mail: [email protected]

Телефон: (0542) 68-44-09

Локації

При використанні матеріалів з сайту кафедри мовної підготовки іноземних громадян посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.