Доктор філософії, викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий ступінь: доктор філософії (грудень 2020, спеціальність 01 Освіта/Педагогіка. 011 – Освітні, педагогічні науки; Диплом доктора філософії ДР № 000901 посилання на автореферат/анотацію: https://sspu.edu.ua/images/2020/doc/16/anotaciya-levenok-27112020_c920b.pdf)

Тел.: (0542)68-44-09, кабінет: Г-802

Основні дисципліни: Українська мова як іноземна

Наукові інтереси:

  • педагогіка
  • методика викладання мови
  • якість мовної освіти
  • українськомовна компетентність іноземних студентів
  • міжкультурна комунікація
  • інтернаціоналізація вищої освіти

Посилання на авторські профілі:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3423-7175

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=oMr1hR0AAAAJ&hl=th

Коротка біографія:

Освіта:

2004-2009 рр.: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (диплом спеціаліста з відзнакою СМ № 37346080 від 28.06.2009, спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)", кваліфікація вчителя англійської, німецької мов та зарубіжної літератури).
2009-2010 рр.: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (диплом магістра з відзнакою СМ № 39676896 від 30.06.2010, спеціальність "Педагогіка вищої школи" кваліфікація викладача університетів та вищих навчальних закладів).
2017-2020 рр.: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, аспірантура. Кафедра педагогіки, спеціальність 01 Освіта/Педагогіка. 011 Освітні, педагогічні науки. 08.12.2020 р. – захист дисертаційного дослідження з теми «Формування українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти». Диплом доктора філософії ДР № 000901 (рішення набрало чинності з 09 лютого 2021 р.).

Кар’єра:
2013 – 2021 рр. – провідний фахівець відділу реєстрації іноземних громадян Департаменту міжнародної освіти СумДУ.
З 2021 р. – викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.

Основні наукові праці:

Розділи монографій:

1. Левенок, І. С. Технології навчання української мови як іноземної майбутніх фахівців медичного профілю. У О. Семеног (Ред.). Ефективні технології навчання і контролю якості знань у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017, С. 336–351.
2. Semenog, O. M., Levenok, I. S. Intercultural approach to forming the linguistic competence of foreign medical students: world and Ukrainian contexts. A. Kordonska, R. Kordonski, (red.). Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe Lwów–Olsztyn: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2019. Tom 1. pp. 287–307.
3. Levenok, I. S., Semenog, O. M. The professional language competence of foreign students of medical specialties: content, forms, methods of formation at higher educational establishments. Vectors of development of modern pedagogical and of psychological science in Ukraine and EU countries. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2020. Р.2, рр. 389–408.

Статті:

1. Левенок, І. С. Соціокультурний аспект становлення вторинної мовної особистості іноземного студента-медика. Рідне слово в етнокультурному вимірі. 2017. С. 417–423 (фахове видання).
2. Левенок, І. С. Професійно орієнтований текст як засіб формування мовно-комунівктивних навичок іноземних студентів медичних спеціальностей. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. 4 (78). С. 112–123 (фахове видання).
3. Левенок, І. С. «Ігрофікація» як інтерактивна форма навчання іноземних студентів медичних спеціальностей. Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі: збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції. 2018. 5. С. 189–197. Суми: СумДУ.
4. Levenok I. S. Formation of professional communicative competence of foreign medical students (based on the use of professionally oriented text). Актуальні питання гуманітарних наук. 2018. Вип. 22. том 1. С. 150 – 155 (Index Copernicus).
5. Левенок, І. С. Педагогічні умови формування українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей. Інноваційна педагогіка. 2019. 16. Т.1. С. 98–105 (фахове видання).

6. Levenok, I. S. Ukrainian-language professional competence of foreign students of medical specialties: components, criteria, indicators, diagnostics. Science and Education a New Dimension, 2020. VIII (92), 228, pp. 23–26 (зарубіжне видання).
7. Левенок І.С., Семеног О.М. Формування українськомовної компетентності іноземних студентів-медиків у культурно-освітньому просторі закладу вищої освіти. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. 2021. 38. C. 170-188 (фахове видання) https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-12:.

Тези:

1. Levenok I. The question of quality of teaching Ukrainian Language for foreign students in the context of intercultural communication. Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи: Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції (23-24 листопада 2017 р.). Суми: СумДУ, 2017. С. 232-234 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67271

2. Левенок, І. С. Академічна культура іноземних студентів (на прикладі Сумського державного університету). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених з міжнародною участю «Академічна культура дослідника в освітньому просторі».Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2017. C. 51–54.
3. Semenog, O. M., Levenok, I. S. Sociocultural adaptation of foreign medic students in Ukrainian speaking environment on the basis of modern approaches. The Top Actual Researches in Modern Science: ІІІ International Scientific and Practical Conferene. Dubai. 2017. 8(24). pp.13–17.
4. Semenog, O. M., Levenok, I. S. Improving conditions and quality of Education for foreign students. Topical issues of Science and Education: Proceedings of the International Scientific Conference. Poland. 2017. Vol. 5, pp. 15–18).
5. Levenok, I. S. Foreign professional language teaching experience of international medical students (on the example of the USA). Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage: Conference proceedings Baia Mare, Romania. Riga: Izdevnieciba «BaltijaPublishing» 2018. pp.72–74).
6. Levenok, I. S. Intercultural communication of foreign students of Sumy State University. Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології . Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2018. С.128–131.
7. Levenok, I. S. Formation of academic culture of foreign students in Sumy State University on the ground of intercultural communication. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених 2018, Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. С. 115–118..
8. Левенок, І. С. Роль викладача-наставника у формуванні культуромовної особистості іноземного студента. Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2018. Випуск 2. С. 83–86.
9. Левенок, І. C. Міжкультурна комунікація як форма соціального партнерства іноземних студентів у закладах вищої освіти. Программа и материалы научно-теоретической конференции молодых ученых: проблемы и перспективы социального партнерства мира университета: взгляд молодых преподавателей. Народная украинская академия. Харьков. 2019. С. 94–96.
10. Левенок, І. С. Українськомовна професійна компетентність іноземних студентів медичних спеціальностей: зміст та сутність поняття. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2019. Вип. 1. С. 122-123.
11. Левенок, І. С. Culture of mentoring international students: Ukrainian and foreign experience. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2019, С. 74–77.
12. Левенок, І. С. Міжкультурна комунікація як складник формування українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей. Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Переяслав. 2020. С 212–214.
13. Levenok, I. S. Internationalization in higher education: innovative strategy in study process of foreign students. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2020.Том 1, C. 130–132.
14. Levenok, I. S. Linguocultural aspects of professional ethics in medical educational institution. Професійна підготовка майбутніх спеціалістів у мовно-літературному контексті: теорія, методологія, практика: збірник матеріалів усеукраїнської науково-практичної конференції Суми. 2020. C.63-74.
15. Levenok I. S., Mpofu G. T. Ukrainian language competence of foreign medical student: the results of formation at the discipline “Ukrainian (as a foreign language)”. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2020. C. 134-136.

Навчально-методичні:

1. Пилипенко-Фріцак Н.А., Бурнос Є.Ю., Левенок І.С. Готуємося до клінічної практики (тексти для читання зі спеціальності): навчально-методичні матеріали для іноземних студентів Медичного інституту. Суми: СумДУ, 2018. 106 с.
2. Пилипенко-Фріцак Н.А., Бурнос Є.Ю., Левенок І.С. Тестові завдання з української мови для іноземних студентів 3 курсу медичного інституту (з англійською мовою навчання). Суми:
СумДУ, 2020. 89 c.

Свідоцтво на реєстрацію авторських прав:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії "Формування українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти"» № 102151 Україна / Левенок І.С.; СумДУ; заяв. 2021- 01-25; опубл. 2021-01-29.

Інші активності:

Керівник студентського наукового гуртка для іноземних студентів підготовчого відділення.

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.