Кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ, заступник декана факультету ІФСК з наукової роботи

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Науковий ступінь, звання: кандидат філологічних наук зі спеціальності 035 "Філологія" (2010 р.), вчене звання – доцент (2019 р.) 

Посада: доцент

тел.: (0542) 68-44-09, кабінет Г-802 

Основні дисципліни:

  • Українська мова як іноземна

Наукові інтереси:

  • дослідження етнопсихолінгвістичних особливостей мов народів світу та їх вплив на розвиток особистості в процесі міжкультурного спілкування
  • питання жанрової природи, типології героїв, національної своєрідності характеру  героїв, особливостей поетики, естетики художніх творів
  • психолінгвосинергетика (взаємодія змістового, асоціативно-образного (архетипного, символічного) рівнів мови)
  • методика викладання української мови як іноземної

 

 

Посилання на авторські профілі:

Scopus Author ID

DXO-0446-2022

ORCID ID

Google Scholar

eSSUIR

Коротка біографія:

У 2000 р. закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова і література та іноземна мова (англійська)».
Працювала у Сумському ліцеї харчових технологій та торгівлі (2001 – 2008 рр.) та Сумському військовому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені І. Г. Харитоненка (2008 – 2009 рр.). З 2010 р. працює у Сумському державному університеті.
Захист дисертації відбувся 15 січня 2010 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка зі спеціальності 035 "Філологія". Тема дисертаційного дослідження: «Українські народні думи: типологія героя і особливості національного характеру».

Науково-дослідні роботи:

НДР «Номінативна та ідентифікаційна функції мови як механізм розвитку людини й нації в аспекті протидії маніпулятивним впливам» (номер № БФ/23-2021)

НДР «Проблеми естетики української усної народної творчості в сучасному народознавстві» (номер Державної реєстрації 0112U006042)

Науково-дослідна тема базового фінансування за напрямом «Гуманітарні науки та мистецтво», 2022 р.

Керівництво студентами-призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад: диплом ІІ ступеня Союнов Мурат (гр. ІТ- 92/2, ЕЛІТ) – переможець Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Українська мова як іноземна»

Основні наукові праці за останні 5 років

Монографії:
1. Набок М. The Image of the National Hero in the Ukrainian Folklore and the Folklore of the Muslim Countries in the Context of its Perception of the Students from the Middle East // MUSLIM EAST IN SLAVIC LITERATURES AND CULTURES / edited by Grzegorz Czerwiński Artur Konopacki Anetta Buras-Marciniak Eugenia Maksimowicz. Białystok: Polish Historical Society / Polskie Towarzystwo Historyczne Rynek Starego Miasta 29/31, 239-249 р. ISBN 978-83-955449-1-0

2. Набок М. Національні особливості сприйняття українських народних дум крізь призму «творець – виконавець – слухач» / Scientific developments of European countries in the area of philological researches: Collective monograph. Part 2. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 327- 344. ISBN 978-9934-588-56-3 DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-56- 3.2.1
3. Набок М., Ворона Н.О. Національні картини світу в українській та курдській усній народній творчості / Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries : Collective monograph. Vol. 2. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. Р.49-65. DOI: 10.30525/978-9934-26-031-5-26 міжнародний стандартний номер книги ISBN 978-9934-26-031-5

4. Набок М., Саєб Амлєх. Первні та особливості потрактування ідеї роду в українських народних думах невільницького циклу та арабському фольклорі. Формування національних основоположних підстав сучасного українського народознавства та літературознавства: колективна монографія. Випуск ІІ. Київ-Мюнхен, 2022. С. 260-276.

Статті:
1. Набок М. Халід Абусамра. Етнопсихологічні особливості зображення героїв в українських народних думах та фольклорі мусульманських народів // Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників: збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків :  НЦНК «Музей Івана Гончара», 2018. –С. 54-64.
2. Набок М. Роль крос-культурних досліджень у вивченні української мови як іноземної // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників  та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. –  Суми: Сумський державний університет. – 2017. – С. 110-112.

3. Набок М. Етнокультура та особливості міжкультурного спілкування у процесі науково-дослідної роботи з чужоземними студентами у вищих навчальних закладах України // «Współczesna filologia: aktualne kwestie i perspektywy badawcze»:  матеріали науково-практичної конференції, м.Люблін, Республіка Польща, 20-21 жовтня 2017 р. –Люблін: «Izdevnieciba Baltija Publishing». – С. 192-196.
4. Набок М. Кейс-метод: становлення, розвиток та застосування в процесі вивчення української мови як іноземної // Мова, історія, культура у лінгвокомунікатив-ному просторі: збірник наукових праць. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 253-260.
5. Набок М. Роль етнокультурних складових у роботі з іноземними студентами // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-літтю кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка: збірник статей і матеріалів, м. Полтава, 9-30 березня 2018 року). – Полтава : ПП «Астрая», 2018. – С. 122-125.
6. Набок М. Вчення О. Потебні про слово та художній образ: етнопсихолінгвіс-тичне їх вираження у фольклорі народів світу // Психолінгвістика в сучасному світі – 2018 : абстракти XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 25-26 жовтня, 2018. Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018. – С. 165-169.
7. Набок М., Абусамра Халед, Мохаммад Абу Хамеда.  Академічна мобільність студентів в Україні: стратегія та напрямки розвитку // Наукова спільнота студентів ХХI століття: збірник наукових праць I Міжнародної науково-студентської конференції. – Суми : Сумський державний університет, 2018.  –  С. 71-75.
8. Набок М. Українські народні думи: національні особливості сприйняття в процесі міжкультурного спілкування // Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: збірник наук праць. Серія: Філологія. – Перяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2018. – Вип. 24 (2). – С. 198-217. Scopus, Web of Science.
9. Набок М. Історична основа української народної думи «Про молдавський похід Хмельницького» // Rusin. – Кишинев: Типография АО «Реклама», 2018. – Вип. 4. Том 54. – С. 33-52. Scopus, Web of Science.
10. Набок М. Етнотип воїна в українських народних думах та курдських народних піснях // Народознавчі зошити. - №5. С. 1185-1190 DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1185 фахове видання.
11. Набок М., Гьокальп Каяпинар. Ідея Роду в українських народних думах героїчного циклу і турецькій народній уснопоетичній творчості // Кобзарсько-лірницька епічна традиція: Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 15-16 червня 2019 р.); упоряд. К. П. Черемський. – Харків- Київ: Видавець Олександр Сачук; НЦНК «Музей Івана Гончара», 2019. – С. 39-52.
12. Набок М., Махмуд Валід. Архетипна символіка в українській та арабській національній світоглядній системі // Наукова спільнота студентів ХХI століття: збірник наукових праць II всеукраїнської науково-практичної студентської конференції. – Суми: Сумський державний університет, 2019. –  С. 113-121.
13. Набок М. Роль оповідача, творця і виконавця у сприйнятті слухачами героїв українських народних дум: пізнання зовнішнього через внутрішнє / Синергія виконавця і слухача в кобзарсько-лірницькій традиції : Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ–Харків, 6 червня 2020 р.) / упоряд. К. П. Черемський. – Харків–Київ : Видавець Олександр Савчук ; НЦНК «Музей Івана Гончара», 2020. — 290 с. : [27 іл.] С. 24-36.
14. Набок М., Бедлінський О. У пошуках сакральних мовних кодів загальнолюдських цінностей (на матеріалах запозичень російської, української та русинської лексики) / Rusin. 2020. № 60. С. 213-227. БД Scopus, WoS, квартиль Q1, DOI: 10.17223/18572685/60/13 
15. Nabok M. Teaching Ukrainian folk dumas at university: analysis in context of intercultural communication / Advanced Education, № 16, 2020. Р. 4-8. Web of Science. doi: http://dx.doi.org/10.20535/2410-8286.184554 
16. Набок М. Поетичний універсум календарно-обрядового фольклору українців / Народна творчість та етнологія, 2021. С.103-106. (фахове видання категорія «Б»)
17. Nabok M., Мintah-Benyin Kwesi Gyebi The principles of teaching Ukrainian folk dumas in higher educational institutions of Ukraine / IV Всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції «Наукова спільнота студентів ХХІ століття» (7-8 квітня 2021 р.). С. 16-21.
18. Набок М., Гьокальп Каяпинар. Архетипна основа поняття «Рід» в українській та турецькій усній народній творчості / IХ Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та викладачів «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства» (15-16 квітня 2021 р.). С.176-182.

19. Набок М. «Українська фольклористична енциклопедія» в колі міжнародних студій. Slavica Slovaca, 2021, vol. 56, no. 3. Р. 478- 481. БД Scopus, квартиль Q3. DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.20 

20. Набок М. Янковська Ж. Національна своєрідність потрактування образу землі в українських народних думах та творчості Василя Стефаника: психологічний аспект. Rusin, 2022, 67. С. 304-325. БД Scopus, WoS. DOI: 10.17223/18572685/67/17

21. Набок М. Номінативна та ідентифікаційна функції символіки в українських народних думах. Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки», 2022, №1. С. 215-221. фахове видання. DOI https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.33

Тези конференцій:
1. Набок М. Українська та арабська усна народна творчість: ментальні особливості сприйняття // International scientific and practical conference «Research of different proceedings, September 20-21, 2019. Baia Mare : Izdevnieciba directions of development of philological sciences in Ukraine and EU» : Conference «Baltija Publishing». – С. 158-161.
2. Набок М., Гьокальп Каяпинар. Образ народного виконавця в українських народних думах і турецькій уснопоетичній творчості як виразника етнокультурних цінностей // «Актуальні питання сучасного культурно-освітнього простору»: Збірник статей та матеріалів  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (6-7 листопада). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – С. 98-101.
3. Nabok M. The Moral Sacrum of the Aesthetics of Ukrainian National Dumas (Моральний сакрум естетики українських народних дум) / «International scientific review» 1 (66). USA. Boston. January 23, 2020. С. 43-46. DOI: 10.24411/2542-0798-2020-16601
4. Набок М. Естетика «Я-образу» в українській народній думі «Олексій Попович» / The 2-th International scientific and practical conference “Problems and perspectives of modern science and practice” (January 30-31, 2020) SH SCW "New Route" Graz, Austria. 2020. с. 298-302. ISBN 978-966-97856-8-8.
5. Набок М., Алсаєдахмед Махмуд, Бадер Моса Мохамма. Сприйняття іноземними студентами з Близького Сходу українських народних дум: етнопсихологічний аналіз / Наукова спільнота студентів ХХІ століття : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції / упоряд. Л. В. Біденко. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – С. 366-375. 966-97856-8-8.
6. Набок М., Шехмуз Ялчин Садун. Етнопсихолінгвістика в процесі міжкультурного спілкування // Матеріали Х студентської конференції «Перший крок в науку» (Суми, 24 лютого
7. Набок М. Принцип родоцентризму у вивченні українських народних дум / Do desenvolvimento mundial como resultado de realizações em ciência e investigação científica: Coleção de trabalhos científicos «ΛΌГOΣ» com materiais da conferência científicoprática internacional (Vol. 3), 9 de outubro de 2020. Lisboa, Portugal: Plataforma Científica Europeia. ISBN 978-972-575-157-2 («Contexto», Portugal) DOI 10.36074/09.10.2020.v3. С. 72-75.

8. Набок М. Духовно-світоглядна основа народної поезії українців. Матеріали Міжнародної конференції «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them», 26–29 квітня 2022 р., Греція. С. 397-99.

9. Nabok М., Zaitseva S. Family-centrism as one of the principles of studying Ukrainian folk dumas. Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), May 27, 2022. Stockholm, Kingdom of Sweden: European Scientific Platform. Р. 108-109. https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/69

10. Набок М., Зайцева С. Use of google services for organization of distance learning in ukrainian as a foreign language. XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Advancing in research, practice and education», 10-13 травня 2022, Флоренція. С. 405-406. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87747

Навчально-методичні праці за останні 5 років:

1. Набок М. Вивчаємо анатомію українською: навчальний посібник. Суми: Вид-во СумДУ, 2021. 158 с.

2. Навчально-методичні матеріали для іноземних студентів-медиків 3–5-х курсів [Електронний ресурс] : у 3-х ч. Ч.1 / М. М. Набок, С. С. Зайцева. — Суми : СумДУ, 2022. — 62 с. https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8535373

Міжнародна активність:

- участь у конкурсі Жана Моне;

- індивідуальний грант «Мусульманський Схід у східнослов’янських та південнослов’янських літературах» (Білостоцький державний університет, Польща)

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

1. Курси підвищення кваліфікації за накопичувальною системою у період з 12.11.2015 до 12.11.2020 р. Тематичне спрямування: «Українська мова як іноземна». Свідоцтво СН № 05408289/2397-20
2. Курси підвищення кваліфікації (квітень 2021 р., польща). Тематичне спрямування «Філологічні науки та міжкультурне спілкування». Свідоцтво FC-2324116-Cz

Сертифікати:
Сертифікат участі у міжнародній конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен, 2020)
Сертифікат участі у міжнародній конференції «Проблеми та перспективи сучасної науки» (Австрія, 2020)
Сертифікат участі у всеукраїнській конференції «Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів» (Харків, 2018)

Участь у редколегіях: Член редакційної колегії фахових видань України категорії «Б»:

«Народознавчі зошити» https://nz.lviv.ua/pronz/ (Львів, НАН України);
«Філологічні трактати» https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal/about/editorialTeam (Суми).

Рецензування та експертизи: Рецензент журналу «Rusin» (БД Scopus, Web of Science, Молдова).

Інші активності:

  • ІІ місце у конкурсі «Педагогічні інновації СумДУ»
  • робота у складі організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
  • голова підкомісії конкурсу «Педагогічні інновації СумДУ» у номінації «Наукова робота студентів»

Відзнаки: Грамота за багаторічні високі показники з наукової та науково-технічної діяльності, організації впровадження науково-дослідних робіт 2021 (СОДА, Департамент освіти і науки)

 

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.