Кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Присвоєння наукового ступеня – 2002 р., спеціальність: 10.02.02 – російська мова
Посилання: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7902

Посада - доцент

Кабінет: Г-802, телефон: (0542) 68-44-09

Основні дисципліни: 

  • Українська мова як іноземна
  • Науковий стиль мовлення

Наукові інтереси:

  • лінгвостилістика
  • фоносемантика
  • інноваційні технології навчання іноземних мов

Посилання на авторські профілі:

SCOPUS: Scopus Author ID: 57191798869

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191798869

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9239-5801

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=82MLlxcAAAAJ&hl=ru

Коротка біографія:

У 1982 році закінчила філологічний факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Російська мова та література».
З 1 вересня 1993 року по 31 грудня 1993 року закінчила факультет підвищення кваліфікації в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за фахом «Українська мова як іноземна».
З 1982 року по 1992 рік працювала вчителем російської мови та літератури у Сумській середній школі № 12.
У СумДУ працює з вересня 1992 року.
У 2001 році закінчила аспірантуру Київського національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію «Мовні засоби вираження імпресіонізму в художньому тексті (на матеріалі творчості О. С. Гріна)» та отримала звання кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова.
З 2005 року по теперішній час – доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян.

Диплом кандидата наук від 13 листопада 2002 року ДК № 016497 (автореферат http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7902)

Атестат доцента від 17 лютого 2005 року ДЦ № 010355

Науково-дослідні роботи:

Фахові видання:

1. Дегтярьова Т. О., Скварча О. М. Роль автентичних відеотекстів у процесі формування комунікативної компетенції студентів-іноземців. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технологій : зб. наук. пр. – Суми : Вид-во Сум ДПУ ім. А.С.  Макаренка, 2017. – Т.5(69) – С. 221-230. https://pedscience.sspu.edu.ua/?page_id=2070

2. Дегтярьова Т. О., Скварча О. М. Використання ігрового методу в процесі навчання української мови як іноземної. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». ( Ніжинський
державний університет ім. Миколи Гоголя) / за заг. ред. Проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім М.Гоголя, 2018. – № 2. – С. 86-91. http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/handle/123456789/910

3. Дегтярьова Т. О., Коньок О. П., Скварча О. М. Тести як засіб контролю якості засвоєння навчального матеріалу на уроках української мови як іноземної. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Київ: НПУ ім М. П. Драгоманова, 2019. – №  67. – С. 77- 81. http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/nc-67

4. Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Скварча О. М. Країнознавча аспектизація як основа становлення й розвитку комунікативної компетенції студентів-іноземців. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Київ: НПУ ім М. П. Драгоманова, 2020.– № 71. – С. 89-95.  http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28200

5. Дегтярьова Т. О., Коньок О. П., Скварча О. М. Формування лінгвокультурологічної компетентності студентів-іноземців за допомогою текстів усної народної творчості. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А . Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 28. Том І. – С. 68-74. http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/208532

6. Дегтярьова Т. О., Шевцова А. В. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів-іноземців у процесі позанавчальної роботи. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський
збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021.  – Вип. 35. Том 2. – С. 254 -259.  http://www.aphn-journal.in.ua/archive/35_2021/part_2/41.pdf

7. Дегтярьова Т. О., Шевцова А. В. Роль візуальної наочності в процесі формування мовленнєвої компетенції студентів-іноземців. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 43. Том 1. – С. 248 -252. http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/208532

Інші статті та тези:

1. Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В. Сучасні технології в методиці викладання української мови як іноземної Wloclawek, Republic of Poland: Publishing House “Baltija Publishing”. 2021. Vol. 2. Р. 117-122 https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=82MLlxcAAAAJ&citation_for_view=82MLlxcAAAAJ:KxtntwgDAa4C

2. Дегтярьова Т. О., Коньок О. П. Формування вторинної мовної особистості у процесі навчання української як іноземної. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. Vinnytsia-Paris: Plateforme scientifique européenne & La Fedeltà. 2021.Vol. 5. Р.118-122 https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citationhl=ruamp;user=82MLlxcAAAAJcitation_for_view=82MLlxcAAAAJ:xtRiw3GOFMkC

3. Дегтярьова Т. О., Коньок О. П. Моделювання в практиці викладання української мови як іноземної. The 17th International scientific and practical conference «Science 2021: Research and Innovation». Primedia E-launch LLC, USA, Philadelphia. 2021. Р. 41-44 https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%A4%D1%96%D0%BB_%D1%8
1%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf#page=4

4. Дегтярьова Т. О., Шевцова А. В. Навчання мови професійного спілкування студентів-іноземців інженерного профілю. The 15th International scientific and practical conference “Science and Technology”. Littera Verlag, Berlin, Germany. 2021. Р. 62-67 https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=82MLlxcAAAAJ&citat ion_for_view=82MLlxcAAAAJ:dshw04ExmUIC
 5. Дегтярьова Т. О., Шевцова А. В. «Реалізація текстоцентричного підходу в системі роботи над розвитком професійного мовлення студентів-іноземців». Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Zürich, 10. September, 2021. Zürich-Vinnytsia: BOLESWA Publishers & Europäische Wissenschaftsplattform, 2021. Р.201-205. DOI 10.36074/logos10.09.2021.58  https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/10.09.2021/582

Посібники:

1. Науковий стиль мовлення для початківців (медико-біологічний профіль): навч. посіб.  / Є. О. Голованенко, Т. О. Дегтярьова, Г. В. Дядченко, О. П. Коньок; за заг. ред. Т.О. Дегтярьової. - Суми: СумДУ, 2018. - 98 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70511

2. Голованенко, Є. О. Науковий стиль мовлення. Вступний курс (інженерно-технічний профіль) навч. посіб. / Є. О. Голованенко, Т. О. Дегтярьова, Г. В. Дядченко. - Суми: СумДУ, 2019. - 104 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72706

3. Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Скварча О. М. Українська мова як іноземна. Елементарний курс: навч. посіб. – Суми: СумДУ, 2020. – 140 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80532

4. Українська мова для іноземців. Рівень А1: навч. пос. / Голованенко Є. О., Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В. та ін – Суми: ПФ «Видавництво «”Університетська книга”», 2020– 279 с. https://www.yakaboo.ua/ua/ukrains-ka-mova-dlja-inozemciv-riven-a1.html#media_popup_fragment

5. Українська мова для іноземців. Рівень А2: навч. пос. / Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Коньок О. П. та ін – Суми: ПФ «Видавництво «”Університетська книга”», 2020 – 215 с. https://www.yakaboo.ua/ua/ukrains-ka-mova-dlja-inozemciv-riven-a2.html#media_popup_photos

6. Дегтярьова Т. О., Дядченко, Г. В, Кулішенко Л. А. Українська мова для іноземців у таблицях та коментарях: навч. пос. – Суми: СумДУ, 2021. 123 c.  https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83665

7. Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Шевцова А. В. Українська мова для іноземців. Науковий стиль мовлення. Вступний курс (2-е видання, виправлене й доповнене): посібник / підручник. – Суми: Сумський державний університет, 2021. – 200 с.

Методичні вказівки:

1.Вивчаємо українську: елементарний курс української мови [Текст] : для інозем. студ. / Т. О. Дегтярьова, О. М. Скварча, Л. М. Яременко. – Суми : СумДУ, 2019. – 120 с. https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.713253

2. Науковий стиль мовлення. Вступний курс (медико-біологічний профіль): навч.-метод. матеріали для іноземних студентів підготовчо відділення / Г. В. Дядченко, О. П. Коньок, Є. О. Голованенко, Т. О. Дегтярьова. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 95 с. https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentSearchResult

3. Українсько-англійський лексико-граматичний коментар до вступного та елементарного курсу з української мови для іноземних студентів. / Т. О. Дегтярьова, Г. В. Дядченко, Л. А.
Кулішенко. – Суми : СумДУ, 2020. – 62 с. https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.4997129

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років):

1. Сумський державний університет. Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти» СП № 05408289/18728-21. Дата видачі: 31.05.2021 р.
2. Сумський державний університет. Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Електронні технології навчання СумДу» СП № 05408289/1998-21. Дата видачі: 04.06.2021 р.
3. Сумський державний університет. Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. Свідоцтво про підвищення кваліфікації «З електронних засобів та дистанційних технологій навчання» СП № 05408289/2279-21. Дата видачі: 01.07.2021 р.
4. Сумський державний університет. Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Медійність та інтерактивність як основи успішних навчальних методик» СП № 05408289/3437-21. Дата видачі: 19.11.2021 р.

Сертифікати:

1. Сертифікат УАДО № 171/2021 від 14.01.2021
2. I CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE ET PRATIQUE INTERNATIONALE «DÉBATS SCIENTIFIQUES ET ORIENTATIONS PROSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE» 2021. Plateforme scientifique européenne La Fedeltà, Paris. Сертифікат LS 050221-247 від 05. 02.2021 р.
3. The 15th International scientific and practical conference “Science and Technology” Berlin, Germany. Сертифікат від 23 лютого 2021р.
4. International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning». Wloclawek, Republic of Poland. Сертифікат № PS-2627128-KSW від 27.02.2021 р.
5. The 17th International scientific and practical conference «Science 2021: Research and Innovation». USA, Philadelphia. Сертифікат від 30.03.2021 р.
6. International scientific and practical conference «GRUNDLAGEN DER MODERNEN WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG». Швейцарія, Цюріх. Сертифікат LG 100921-070 від 10.09.2021 р.

Інші активності:

1. Завідувач секції граматики української мови на підготовчому відділенні.
2. Відповідальна за методичне забезпечення викладання української мови на підготовчому відділенні ДМО.