Старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ, заступник завідувачки кафедри з навчально-методичної роботи Медичного інституту СумДУ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада: старший викладач
Основні дисципліни:

  • Українська мова як іноземна
  • Основи академічного письма

Наукові інтереси:

  • деонтологія
  • лінгвокраїнознавство

Тел. З3-40-98, каб. 105 (Медичний інститут)

Посилання на авторські профілі:
ORCID ID 0000-003-3070-5450

Коротка біографія

З 1986 по 1991 рр. вчилася в Сумському педагогічному інституті імені А. С. Макаренко. З 1991р. працює на кафедрі мовної підготовки СумДУ.
У 2019 році закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти - магістр; спеціальність – філологія; спеціалізація – українська мова та література; професійна кваліфікація: Філолог. Викладач української мови та літератури.

Основні наукові праці (за останні 5 років):

1. Бурнос Е. Ю. Медицинский дискурс как один из видов институционального дискурса. Иностранные языки в вузе и школе: сб. статей. Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2017. С. 133-135.
2. Бурнос Е. Ю., Пилипенко-Фрицак Н. А. Тактика вопросно-ответного единства в диагностирующей стратегии усного медицинского дискурса. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогогічні науки. Ніжин, 2017. №2. С.124-137.
3. Бурнос Е .Ю. Речевой жанр убеждение в коммуникации врача и пациента. Международная студенческая научно-практ. конф. «Слово в языке, речи, тексте», БГУ им. А. С. Пушкина, 2017. С. 111-119.
4. Бурнос Е. Ю. Медицинский дискурс: коммуникативные стратегии и тактики вопросно-ответного единства. Мова, історія, культура у ком. просторі: збірка наук. праць. Вип. IV. Суми: СумДУ, 2017, 192с. С. 8-15.
5. Бурнос Є. Ю. Використання мовленнєвих жанрів під час спілкування лікаря та пацієнта. Славянские языки: системно-описат. и социокульт. аспекты исследования: сб. научн. трудов. Брест: БрГУ, 2018, Ч.2. 248с. С. 150-154.
6. Бурнос Е. Ю., Пилипенко-Фрицак Н. А. Ассоциативная палитра концепта Родина в сознании узбекской молодежи. Збірник наукових праць «Світогляд-Філософія-Релігія». Суми : СумДУ, 2018. Вип. 13.С. 3-11

7. Бурнос Е. Ю., Пилипенко-Фрицак Н. А. Организация обучения коммуникативной компетенции студентов-иностранцев на занятиях по РКИ. Мова, історія, культура у ком. просторі: електор. збірка наук. праць. Суми: СумДУ, 2018. - 349с. С. 116-124
8. Бурнос Є. Ю., Пилипенко-Фріцак Н. А. Застосування методу рольової гри під час навчання іноземних студентів-медиків укр. мови у проф. спрямуванні. Мова, історія, культура у ком. просторі: електор. збірка наук. праць. Вип. V. Суми: СумДУ, 2018. 349с. С. 207-215
9. Бурнос Е. Ю. Специфические особенности обучения диалогической речи на занятиях по РКИ. «Наукова спільнота студентів XXI століття»: зб. наук. праць I Всеукр. науково-практ. студ. конф. Вип 1. Суми: СумДУ, 2018. С. 44-48
10. Бурнос Є. Ю., Пилипенко-Фріцак Н. А., Чернякова А. В. Формування лінгвокультурної компетентності студентів-іноземців у процесі вивчення української мови як іноземної. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Луцьк, 2018. № 12. С. 113-119
11. Бурнос Є. Ю., Пилипенко-Фріцак Н. А., Чернякова А. В. Формирование ценностных ориентаций иностранных студентов в контексте мультикультурного образования. Actual Questions and Innovations in Science. Proceedings – Craiova: Eurasian Center of Innovative Development «DARA», 2019. – 199 p. Р. 157-162
12. Бурнос Є. Ю. Українські страви і напої як предмет лінгвістичного і етнографічного дослідження. Філологічні студії. Збірник статей студентів, магістрантів, молодих учених, Суми, СумДПУ ім.  А.С. Макаренка, 2019. С.8-12
13. Бурнос Є. Ю., Рехема Мпенду. Коммуникативная компетентность как составляющая профессионализма современного врача. Збірник наук. праць. Суми: СумДУ, 2019. С. 206-215
14. Бурнос Є. Ю. Предметно-тематична характеристика лексики на позначення їжі та напоїв у сучасній українській літературній мові. «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Дрогобич, 2020. Вип. 30. С. 80-87
15. Бурнос Є. Ю. Структурно-граматична характеристика назв страв та напоїв у сучасній українській літературній мові. Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. трудов ІХ Междунар.научн.конф., Брест: БрГУ, 2020. Ч. 2. С. 129-132
16. Бурнос Є. Ю., Жураєв Умархон. Невербальне спілкування в контексті взаємодії культур. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції «Наукова спільнота студентів ХХІ століття».Суми: СумДУ, 2020. С. 83-93
17. Бурнос Є. Ю. Вивчення мовних одиниць із національно-культурним компонентом на заняттях з української мови як іноземної. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «The driving force of science and trends in its development» : тези доповідей у м. Ковентрі (GBR). 2021. С. 50-52.
18. Бурнос Є. Ю. Традиційна народна їжа в етнографічних і лінгвістичних дослідженнях. «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Дрогобич, 2021. Вип. 38. С. 110-116. 

Тези:

1. Бурнос Е. Ю. Проблемы коммуникативного сотрудничества врача и пациента (при обучении языку специальности). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи»: тези доповідей. Суми : СумДУ, 2017. С.25-28.
2. Бурнос Е. Ю., Пилипенко-Фрицак Н. А. Лингводидактическое описание медицинской терминологии при обучении иностранных студентов языку специальности. Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. Харків : ХНУБА, 2017. С.45-49.
3. Бурнос Е. Ю., Рехема Мпенду. Нормы речевого поведения врача. Мат-ли V Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів та співробітників. «Соціально-гуманіт. аспекти розвитку суч. суспільства». Суми : СумДУ, 2018. С. 175-176.
4. Бурнос Є. Ю. Професійна комунікативна компетентність іноземних студентів-медиків. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників : тези доповідей / уклад. М. М. Набок. Суми : СумДУ, 2021. 496 с.

Навчально-методичні матеріали:

1. Я буду лікарем! Навчально-методичні матеріали для іноземних студентів 2 курсу мед. інстит. з українською мовою навчання / Є. Ю. Бурнос, Н. А. Пилипенко-Фріцак. Суми : СумДУ, 2017. 104 с.
2. Тестовые задания по русскому языку для иностранных студентов 2 курса медицинского института СумГУ (с рус. языком обучения) Часть 1 / Е. Ю. Бурнос, Н. А. Нименко, Н. А. Пилипенко-Фрицак. Сумы : СумГУ, 2018. 49 с.
3. Тестовые задания по русскому языку для иностранных студентов 2 курса медицинского института СумГУ (с русским языком обучения) Часть 2 / Е. Ю. Бурнос, Н. А. Нименко, Н. А. Пилипенко-Фрицак. Сумы : СумГУ, 2018. 58 с.
4. Готуємося до клінічної практики (тексти для читання зі спеціальності для студентів-іноземців 2 курсу): навчально-методичні матеріали / Є. Ю. Бурнос, І. С. Левенок, Н. А. Пилипенко-Фріцак. Суми : СумДУ, 2018. 106 с. 

5. Тестовые задания по русскому языку : для иностранных студентов 2 курса медицинского института СумГУ (с рус. языком обучения) / Е. Ю. Бурнос, Н. А. Нименко, Н. А. Пилипенко-Фрицак. Сумы : СумГУ, 2019. 85 с.
6. Пам`ятка майбутньому лікарю: навчально-методичні матеріали з української мови для іноземних студентів медичного інституту (з англ. мовою навчання) / Є. Ю. Бурнос, Н. А. Німенко, Н. А. Пилипенко-Фріцак. Суми : СумДУ, 2020. 134 с.
7. Тестові завдання з української мови до навчально-методичних матеріалів «Готуємося до клінічної практики» для іноземних студентів 3-4 курсів медичного інституту (з англійською мовою навчання) / Є. Ю. Бурнос, І. С. Левенок, Н. А. Пилипенко-Фріцак. Суми : СумДУ, 2020. 106 с.

Підвищення кваліфікації:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації у СумДУ ПК № 05408289/00391–17 (з 30.10.2017 до 13.12.2017). Дата видачі 29.12.2017р. (150 год., 5 кредитів). Програма «З інноваційної педагогічної діяльності».

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних об’єднаннях:

Членство в Українській асоціації дослідників освіти (УАДО) (сертифікат № 133/2021 від 14.01.2021)

Сертифікати:

  • Сертифікат учасника науково-практичного вебінару «Глобальний віртуальний клас: реальні перспективи та виклики у період пандемії COVID-19”(м. Суми, 23 березня, 2021р.)
  • Сертифікат учасника І Міжнародної науково-теоретичної конференції «The driving force of science and trends in its development» у м. Ковентрі (GBR) на платформі European Scientific platform (29 січня, 2021р.)

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.