Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік присвоєння наукового ступеня - 2012 р., спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання». Посилання: http://94.158.152.98/opac/index

Кабінет: Г-813, тел. (0542) 68-44-09

Посада: доцент

Основні дисципліни:

  • Українська мова як іноземна
  • Основи академічного письма

Наукові інтереси:

  • методика викладання української мови іноземним студентам

Посилання на авторські профілі:

Web of Science: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/82711

Google Scholar: https://book-ye.com.ua/authors/larisa-bidenko/

ORCID ID : 0000-0002-0385-3215

 

Коротка біографія:

У 1990-1995 рр. отримала другу вищу освіту і здобула кваліфікацію викладача української мови та літератури на філологічному факультеті Сумського державного університету імені А. С. Макаренка. 1 листопада 2007 р. – 31 жовтня 2011 р. навчалася в аспірантурі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренко. У 1995-2007 рр. працювала викладачем української мови та літератури коледжу Сумського аграрного університету.

Досвід роботи в СумДУ:

1 вересня 2011 р. – викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян.
10 жовтня 2013 р. – старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян.
28 травня 2015 р. - доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян.

2015–2021 рр. – завідувач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.
З 1 вересня 2021 р. – доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ, заступник зав. кафедри.

Міжнародне навчання:

Навчання в Білоруському державному університеті (філологічний факультет, кафедра загального мовознавства), «Слов’янські мови: системно-описові та соціокультурні аспекти дослідження» (2012 р., 2014 р., 2016 р.).
30.03.2020 – «Google-сервіси в роботі вчителя».

Основні наукові праці (за останні 5 років):

Статті у WoS:

1. Implementing audio-lingual method to teaching Ukrainian as foreign language at the initial stage // Advanced Education (Новітня освіта) : Київ : Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, 2017. – Вип. 7. – С.23–28. (БД Web of Science)

Фахові статті:
1. Науково-методична основа підготовки навчального матеріалу з української мови як іноземної для розвитку зв’язного мовлення студентів-нефілологів / Л. В. Біденко, Г. І. Кисельова // Збірник наукових праць Херсонського державного університету, Педагогічні науки/ Херсонський держ. університет ; редкол.: Є.С. Барбіна (відп. ред.) [та ін.]. – Херсон : [б. в.]. – Вип. вид. сумісно з Ліцеєм при Херсонському держ. пед. ун-ті – №75. – 2017р. – С. 71.
2. Змішане навчання як нова форма організації мовної підготовки іноземних студентів-нефілологів / Л. В. Біденко, Г. І. Кисельова // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – С. 81-86.
3. Досвід використання електронних ресурсів під час вивчення української мови як іноземної / Л. В. Біденко, Г. І. Кисельова //  Актуальні питання гуманітарних наук. - 2020. - Вип. 29(1). - С. 203-209. (категорія Б)

4. Метод дієслівного словозмінного моделювання в практиці навчання української мови як іноземної / Л. В. Біденко, Г. І. Кисельова // Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні науки збірник наукових праць. Педагогічні науки / Головний редактор Локарєва Г. В. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, № 7 (27). – 2021. (категорія Б)
5. Стилістична роль демінутивної лексики у романі Д. Гнатко «Душа окаянна» / Л.В. Біденко, Л.А. Кулішенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія». – 2021. - №25 – С.41-52. (категорія Б)

Основні статті та тези:

1. Біденко Л. В. Використання відеоматеріалів на заняттях з російської мови як іноземної // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників.– Суми : СумДУ, 2017. – С.85-88.
2. Біденко Л. В. Смешанное обучение как новая форма организации языковой подготовки иностранных студентов // Феномен родного языка: коммуникативно-лингвистический, социокультурный, философский и психологический аспекты: сборник научных статей / Витеб. гос. ун-т; редкол.: И. П. Зайцева (отв.ред.) и др.; под общ. ред. И. П. Зайцевой. – Витебск : ВГУ имени П. Машерова, 2018. – С. 94-98
3. Біденко Л. В. Диагностика мотивации изучения русского языка иностранными студентами нелингвистических специальностей / Л. В. Біденко, Амлех Мотасем // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Научная инициатива иностранных студентов и магистрантов» 15 березня 2017 р. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017. – С. 32-37.
4. Біденко Л. В. Найменування продуктів з молока (морозива) у лексичному полі сучасної мовної особистості / Л.В. Біденко, Аббасова Нубар // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – С.55-58.

5. Біденко Л. В. Концепт «счастье» в узбекском и туркменском языке (из опыта проведения ассоциативного эксперимента) / Л. В. Біденко, Худойбердиєв Бахтийор // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (15марта 2018 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2018. – С. 102-105.
6. Біденко Л. В. Формування мовленнєвої компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови як іноземної / Л. В. Біденко, А. В. Дядченко, Ю. О. Кліпатська // Міжнаціональна комунікація – полілог культур (актуальні питання навчання іноземців) : зб. наук. праць / за загальною редакцією проф. Л. В. Реви-Лєвшакової. – Одеса : Одес. нац. ун-т
ім. І. І. Мечникова, 2019. – С. 7-12.
7. Біденко Л. В. Аудиторний практикум з української мови як ефективна форма підготовки іноземних студентів до самостійного навчання // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали сьомої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників. – Суми., 18-19 квітня 2019 р. /уклад. О. М. Євтушенко –
Суми : СумДУ, 2019. - С.149-153.
8. Біденко Л. В.Тестування як інструмент оцінки якості знань з української мови як іноземної / Л. В. Біденко, Г. І. Кисельова // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. / Брест. гос. ун- т им.  А.С. Пушкина; редкол. : Л. А. Годуйко [и др.] ; под ред. О. Б. Переход. – Брест : БрГУ, 2020. Ч. 2. – С. 72-76
9. Біденко Л. В. Система вправ у процесі навчання української мови як іноземної (на матеріалі інтенсивного курсу) / Л. В. Біденко, Г. І. Кисельова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали сьомої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників.– Суми., 18-19 квітня 2020 р. /уклад. М.М. Набок – Суми : СумДУ, 2020. - С. 122-126.
10. Біденко Л. В. Використання інновацій у процесі викладання української мови як іноземної // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: Матеріали восьмої Всеукр. наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 16-17 квітня 2021 р.) / уклад. М. М. Набок. – Суми: Сумський державний університет, 2021. –
 96 с. С. 93-97.

Навчально-методичні видання:

1. Мій університет : навч. посібник за заг. ред. Л. В. Біденко. Суми: Сумський державний університет, 017. – 121 с. – Заг. обсяг 14,42, особ. внесок 3,6 авт. арк.
2. Суми – нова мова, нові друзі, нове життя: навчальний посібник / Л. В. Біденко, В. А. Завгородній, Г. І. Кисельова, А. В. Шевцова. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – 149 с. Заг. обсяг – 15,32 особ. внесок – 3,81
3. Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків : навчальний посібник з електронним аудіододатком у 2-х ч. за заг. ред С. М. Луцак. Ч. 1. Соціокультурна комунікація. – Київ, ВСВ «Медицина», 2019. – 502 с. (Заг. внесок – 58,59; особистий внесок 6,2 авт. арк.)
4. Українська мова як іноземна. Рівень В1. / Л. В. Біденко, В. А. Завгородній, М. С. Казанджиєва та ін., всього 6 ос. - Суми: 2019: ПФ «Видавництво «”Університетська книга”», 2019 –363 с. (заг. обсяг – 30,4; особистий внесок – 4.34 авт. арк.)
5. Відкрита історія : електронний навчально-методичний посібник з української мови. / Л. В. Біденко, Г. І. Кисельова, А. В. Шевцова та ін., всього 5 ос. – Суми: Сумський державний університет, 2020 – 194 с. Загальний внесок – 20,3; особистий внесок 6,7 авт. арк.)

Підвищення кваліфікації:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК№ 05408289/3154-21, видане 10. 11. 2021 р. « З інноваційної педагогічної діяльності», 6 кредитів (Сумський державний університет).

Сертифікат: член УАДО.

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.