Кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ, контент-менеджер сайту кафедри

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат наук із соціальних комунікацій

Науковий ступінь отримала у 2020 р. зі спеціальності: 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81080

Посада: асистент кафедри мовної підготовки іноземних громадян

тел.: (0542) 68-44-09, кабінет Г-802 

Основні дисципліни:

  • Українська мова як іноземна
  • Основи академічного письма

Наукові інтереси:

  • інноваційні технології в освітньому процесі
  • проблеми теорії та методики викладання української мови у полікультурному середовищі
  • міжкультурна комунікація

 

Посилання на авторські профілі:

Scopus Author ID 

Researcher ID Web of Science  

ORCID ID

Google Scholar

Науковці України

eSSUIR

Коротка біографія:

У 2010 р. закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію «вчителя української мови, української літератури та зарубіжної літератури» (заочна форма навчання).

Трудову діяльність в Сумському державному університеті розпочала з 2007 року. 

З 2007 р. до 2010 р. – фахівець загального відділу.

З 2010 р. до 2020 р. – інженер, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини.
З 2012 р. до 2016 р. – аспірант кафедри журналістики та філології зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій (форма навчання – без відриву від виробництва).
У червні 2020 р. у Спеціалізованій вченій раді К 17.127.05 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) захистила кандидатську дисертацію «Соціальнокомунікаційні аспекти висвітлення наукових новин та інновацій в інтернет-медіа України» зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій.
З жовтня 2020 р. працює на посаді асистента кафедри мовної підготовки іноземних громадян.

З листопада 2022 р. працює за сумісництвом на кафедрі журналістики та філології.

Науково-дослідні роботи:

1. Виконавець НДР «Особливості формування національного інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до демократичної моделі» (номер державної реєстрації 0115U001713). Результати дослідження увійшли до річного звіту з виконання теми за 2019 р.

2. «Переклад і редагування науково-технічної документації українською мовою». Відповідальний викнавець, 2022 р. (Госпдоговірна НДР: 54.21-2022.СП/01).

Основні наукові праці за останні 5 років

Розділи монографій:

1. Зайцева С.С. Функції заголовків у новинній інтернет-журналістиці як засіб інформування про наукові досягнення // Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries : Collective monograph. Vol. 1. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. Р. 173-181. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-031-5-11

2. Набок М. М., Зайцева С. С. Національна стійкість в духовному просторі міжкультурного діалогу // Ensuring Standards of Quality of Life in a Turbulent World. Monograph. Scientific editors : T. Pokusa, T. Nestorenko. Opole, Poland : The Academy of Applied Sciences – Academy of Management and Administration, 2022. С. 53-63. DOI : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90917

Статті:
1. Зайцева С. С. Висвітлення інновацій в інтернет-виданнях: змістові чинники впливу на дифузію // Образ: науковий журнал / за ред. Н. Сидоренко, О. Ткаченко; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Сумський державний університет. — Київ; Суми, 2019. — Вип. 1 (30).— С. 61-69. фахове видання. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/74466/1/Zaytseva_61_69.pdf
2. Zaitseva S.S. The role of digital media in a diffusion of innovations: methodological remarks // European Journalof Humanities and Social Sciences. 2019. № 2. Р. 7-10. закордоне видання. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81123

3. Зайцева С.С. Набуття та реалізація навичок читання, письма, говоріння, аудіювання іноземними студентами за допомогою платформ Google Meet, Skype, Zoom на заняттях з української мови як іноземної // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер- жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 41. Том 1. – С. 258-262. фахове видання. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/86079/1/Zaitseva_distance_learning.pdf

4. B. Hryntsova, A. M. Romanyuk, I. Hodorova, L. I. Karpenko, V. I. Bumeister, S. M. Dmytruk, S. S. Zaitseva. Features of morphological rearrangements of structural components in the rat pineal gland under the impact of heavy metal salts. Проблеми ендокринної патології. 2021. №4. P. 80-86. DOI: https://doi.org/10.21856/j-PEP.2021.4.11. Scopus.

5. Зайцева С.С., Л. Мадхайян. Набуття навички письма іноземними студентами за допомогою вебзастосунку Google форми на заняттях з української мови як іноземної// Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 49. Том 1. – С. 213-219. фахове видання. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/49-1-33

6. Гринцова Н.Б., Романюк А.М., Зайцева С.С. та ін. Дія L–Токоферолу на морфологічні перебудови епіфіза щурів за умови впливу солей важких металів // Світ медицини та біології. 2022. № 1 (79). С. 184-188. Web of Science Core Collection. DOI: 10.26724/2079-8334-2022-1-79-184-188 

7. Руденко Н., Зайцева С. Впровадження елементів STEAM-освіти на заняттях з іноземної мови в умовах онлайн-навчання // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 57. Том 2. – С. 277-284. фахове видання. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4863/57-2-43

8. Парфентьєва І.П., Денисенко Н.Л., Зайцева С.С., Булгакова Т.М., Костенко Д. Реалізація концепції масового відкритого онлайн навчання засобами віртуального освітнього середовища Moodle // Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)». Київ: Видавнича група «Наукові перспективи», 2023. – № 3(9). – С. 472-486. фахове видання. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-3(9)-472-486 

9. Зайцева С.С., Руденко Н.В. Мобільні гаджети та їх застосунки як педагогічний інструмент на заняттях з української мови як іноземної // Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)». Київ: Видавнича група «Наукові перспективи», 2023. – № 5(11). – С. 503-517. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-5(11)-503-517 фахове видання.

Тези конференцій:
1. Зайцева С. Інноваційні технології у вивченні української мови як іноземної. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів : освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за ред. О.В. Ковтун. – К. : НАУ, 2020. – С. 112-115. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/81162/1/Zaitseva_innovacijni%20tehnologii%20y%20vuvchenni.pdf

2. Зайцева С. Платформа Google Meet як засіб формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів. Соціально-гуманітарніаспекти розвитку сучасного суспільства: Матеріали дев’ятої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 15–16 квітня 2021 р.) / уклад. М. М. Набок. Суми : Сумський державний університет, 2021. 496 с. – С. 115-120. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/84410/1/Zaitseva_osvita.pdf
3. Зайцева С. Платформа Google Meet в організації онлайн-навчання з дисципліни «Українська мова як іноземна». Навчання української мови у ЗВО МОЗ України: стан, виклики й перспективи: Збірник матеріалів семінару-наради (з дистанційною участю завідувачів та фахівців однопрофільних кафедр) (06 травня 2021р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНМУ, 2021. – 62 с. – С. 16-17. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/84249/1/Zaitseva_ukr_mova.pdf
4. Ojo Olajide Joshua. Information And Communication Technology In The Society. Наукова спільнота студентів ХХІ століття : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції /упоряд. Л. В. Біденко. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – С. 136-142. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/84794/1/Ojo_technology.pdf
5. Zaitseva S.S., Ojo Olajide Joshua, Edward Eyram Denoo. The Importance Of Intercultural Communication // International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» : conference proceedings, April 23–24, 2021. Vol. 2. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. Р. 208-210. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-073-5-2-56
6. Ojo Olajide Joshua. The Influence Of Language On The Development And Protection Of Culture. Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : Збірник тез наукових доповідей: XХІI Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2021 р., м. Харків. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2021. – Ч. II. – С. 27-29. URL : https://zenodo.org/record/4782400#.YTodXzEzbIU
7. Massum Eric Elias. The influence of language stereotypes on intercultural communication. Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : Збірник тез наукових доповідей: XХІI Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2021 р., м. Харків. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2021. – Ч. II. – С. 30-32. URL : https://zenodo.org/record/4782404#.YTodFTEzbIU
8. Zaitseva S. S., Ojo Olajide Joshua. The importance of professional training of foreign students in higher education institutions abroad: advantages and disadvantages. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти: збірник наукових статей за матеріалами ХVI Міжнародної науково-практичної конференції (19 жовтня 2021 р.). – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – С. 165-167. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/85973/1/Zaitseva_professional_training.pdf
9. Massum E.E., Zaitseva S. S. Economic problems of tourism industry development during the Covid-19 pandemic: матеріали ХХІX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”, м. Запоріжжя, 10 листопада 2021 р., Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021. С. 102. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/86279/3/Massum_economic_problems.pdf

10. Hryntsova, S. Zaytseva, O. Romaniuk, L. Karpenko, A. Piddubnyi, D.Brusovtsov, N. Hyriavenko, A. Romaniuk. Participation of proteins (Hsp90α) in the adaptive rearrangement of the pituitary-adrenal system of rats after long-term exposure to heavy metal salts // European Journal of Pathology, Volume 479, Supplement 1, August 2021. P. 114. Web of Science Core Collection.

11. Ojo Olajide Joshua, Zaitseva S.S. Ukrainian Platforms For Learning The Ukrainian Language: Tips And Prospects For Foreigners. Матеріали ХІІІ студентської конференції «Перший крок у науку» (9-13 травня 2022 року). – Суми. Сумський державний університет. 2022. – С. 399. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87830

12. Zaitseva S.S., Adebisi Victor Adeseye. Intercultural communication: studying the Ukrainian language by foreign students, its importance for intercultural relations. Наукова ініціатива іноземних студентів та аспірантів: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 березня 2022 р.). – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2022. – С. 3-4. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87481

13. Zaitseva S.S., Nabok M. М. Use Of Google Services For Organization Of Distance Learning In Ukrainian As A Foreign Language. The ХVIII International Scientific and Practical Conference «Advancing in research, practice and education», May 10 – 13, 2022, Florence, Italy. Р. 405-406.  https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87747

14. Nabok М, Zaitseva S.  Family-centrism as one of the principles of studying Ukrainian folk dumas. Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), May 27, 2022. Stockholm, Kingdom of Sweden: European Scientific Platform. Р. 108-109. https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/69

15. Zaitseva S. S., Siam Nidgil Mobile Learning And The Principle Of BYOD In Classes Of Ukrainian Language As A Foreign Language. V Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «НАУКОВА СПІЛЬНОТА СТУДЕНТІВ ХХІ СТОЛІТТЯ», 13 жовтня 2022 року: тези доповідей. : СумДУ, C. 138-140. DOI: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90061.

16. Zaitseva S. S., Matar Anas Mansoor Mahmood. Mobile application "Dictaphone" for development Listening and speaking skills. V Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «НАУКОВА СПІЛЬНОТА СТУДЕНТІВ ХХІ СТОЛІТТЯ», 13 жовтня 2022 року: тези доповідей. : СумДУ, C. 136-137. DOI: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90060.

17. Zaitseva S. S. Formation Of Speaking Skills In Foreign Students Courtesy Of Google Documents. V Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «НАУКОВА СПІЛЬНОТА СТУДЕНТІВ ХХІ СТОЛІТТЯ», 13 жовтня 2022 року: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 134-135. DOI: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90059.

18. Abdulmalik Suleiman Musa, Zaitseva S.S. A Mobile Phone Is A Multitasking Gadget In Ukrainian As A Foreign Language Lessons. Матеріали ХІІІ студентської конференції «Перший крок у науку» (24 травня 2023 року). – Суми. Сумський державний університет. 2023. – С. 318. DOI: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91751.

19. Zaitseva S., Rudenko N. Development Of Speaking Skills In Ukrainian As A Foreign Language Classes Using A Mobile Phone. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: Матеріали десятої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 27–28 квітня 2023 р.) / уклад. М. М. Набок. Суми : Сумський державний університет, 2023. 367 с. – C. 78-82. DOI: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91750.

 

Навчально-методичні праці за останні 5 років:

1. Українська мова в діалогах : навчально-методичні матеріали / укладачі: С. С. Зайцева, О. П. Коньок, А. В. Шевцова. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 62 с. https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7694713

2.  Навчально-методичні матеріали для іноземних студентів-медиків 3–5-х курсів [Електронний ресурс] : у 3-х ч. Ч.1 / М. М. Набок, С. С. Зайцева. — Суми : СумДУ, 2022. — 62 с. https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8535373

3. Шкірні хвороби: навчально-методичні матеріали з української мови [Електронний ресурс] : для іноземних студ. медичного профілю 3–5-х курсів. Ч.1 / С. С. Зайцева. — Суми : СумДУ, 2022. — 35 с. https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8540909

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

27.10-02.11.2020 р., Сумський державний університет, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Медійність та інтерактивність як основи успішних навчальних методик», свідоцтво СП № 05408289 / 2200-20, 1 кредит ЄКТС.

29.11-22.12.2021 р., Сумський державний університет, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «З електронних засобів та дистанційних технологій навчання», свідоцтво СП № 05408289 / 3703-21, 6 кредитів ЄКТС.

Міжнародна активність:

Член проєктної групи Модуля "Європейські цінності міжкультурного діалогу в галузі освіти: міждисциплінарний та інклюзивний підходи – EUROVALID", номер 101085224, програма Жан Моне.

Інші активності:
Член «Української спілки германістів вищої школи», сертифікат № 04/2022 від 05.01.2022 р.

Член Української асоціації дослідників України, сертифікат №339/2023 від 01.01.2023 р.

Відзнаки:

Диплом І-го ступеня переможця конкурсу СумДУ «Кращий викладач очима студентів» (2021–2022 н.р.).

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

Головний корпус (Г-802)

E-mail: [email protected]

Телефон: (0542) 68-44-09

Локації

При використанні матеріалів з сайту кафедри мовної підготовки іноземних громадян посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.