Кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат наук із соціальних комунікацій

Учений ступінь отримала у 2020 р. за спеціальністю: 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81080

Посада: асистент кафедри мовної підготовки іноземних громадян

тел.: (0542) 68-44-09, кабінет Г-802 

Основні дисципліни:

  • Українська мова як іноземна
  • Основи академічного письма

Наукові інтереси:

  • інноваційні технології в освітньому процесі
  • проблеми теорії та методики викладання української мови у полікультурному середовищі
  • міжкульткрна комунікація

 

 

Посилання на авторські профілі:

Scopus Author ID: 57406767800

ORCID ID orcid.org/0000-0002-6994-884X

Publons.com ABF-2871-2021

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=H1XXw8kAAAAJ

Researcher ID ABF-2871-2021

eSSUIR https://essuir.sumdu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&offset=0

Коротка біографія:

У 2010 р. закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію «вчителя української мови, української літератури та зарубіжної літератури» (заочна форма навчання).
Трудову діяльність в Сумському державному університеті розпочала з 2007 року. Останні 10 років працювала в науково-дослідній частині. Загальний стаж роботи в університеті складає 14 років.
З 2012 р. до 2016 р. – аспірантка кафедри журналістики та філології зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій (форма навчання – без відриву від виробництва).
У червні 2020 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціальнокомунікаційні аспекти висвітлення наукових новин та інновацій в інтернет-медіа України» зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій у спеціалізованій вченій раді К 17.127.05 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
З жовтня 2020 р. працює на посаді асистента кафедри мовної підготовки іноземних громадян.

Науково-дослідні роботи:

1. Виконавець НДР «Репрезентація регіональної масової комункації: історико-теоретичний, тематико-типологічний, жанровий та філологічний аспекти» [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. О.Г. Ткаченко. - Суми : СумДУ, 2014. - 68 с.
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39469

2. Виконавець НДР «Особливості формування національного інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до демократичної моделі» (номер державної реєстрації 0115U001713). Результати дослідження увійшли до річного звіту з виконання теми за 2019 р.

Основні наукові праці

Монографії:

Зайцева С.С. Функції заголовків у новинній інтернет-журналістиці як засіб інформування про наукові досягнення // Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries : Collective monograph. Vol. 1. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. Р. 173-181. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-031-5-11

Статті:

1. Зайцева С. С. Інноваційна діяльність українських ВНЗ в мас-медійному науковому дискурсі // Образ: науковий журнал / за ред. Н. Сидоренко, О. Ткаченко; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Сумський державний університет. — Київ; Суми, 2016. — Вип. 4 (22). — 120 с. — С. 89-96. фахове видання; URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/81072/1/Zaitseva_obraz_2016_4.pdf
2. Зайцева С. С. Науково-дослідна діяльність як фундаментальна складова іміджу закладів вищої освіти // Образ: науковий журнал / за ред. Н. Сидоренко, О. Ткаченко; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Сумський державний університет. — Київ; Суми, 2018. — Вип. 3 (29).— С. 74-83. фахове видання; URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/74463/1/Zaitseva_naukovo-doslidna_diialnist.pdf
3. Зайцева С. С. Висвітлення інновацій в інтернет-виданнях: змістові чинники впливу на дифузію // Образ: науковий журнал / за ред. Н. Сидоренко, О. Ткаченко; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Сумський державний університет. — Київ; Суми, 2019. — Вип. 1 (30).— С. 61-69. фахове видання; URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/74466/1/Zaytseva_61_69.pdf
4. Zaitseva S.S. The role of digital media in a diffusion of innovations: methodological remarks // European Journalof Humanities and Social Sciences. 2019. № 2. Р. 7-10. URL: http://ppublishing.org/archive/journals/769/ (дата звернення: 16.12.2020) закордоне видання; URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81123

5. Зайцева С.С. Набуття та реалізація навичок читання, письма, говоріння, аудіювання іноземними студентами за допомогою платформ Google Meet, Skype, Zoom на заняттях з української мови як іноземної // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер- жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 41. Том 1. – С. 258-262. фахове видання. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/86079/1/Zaitseva_distance_learning.pdf

Тези:

1. Зайцева, С. С. Інноваційна діяльність ВНЗ – вимога часу // Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 13–14 жовтня 2016 р. Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2016. С. 53–56. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86297
2. Зайцева С. Науково-дослідна діяльність як інструмент позиціонування ЗВО в умовах становлення інформаційної економіки. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: зб. тез І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 9 листопада 2018 р). Чернігів, 2018. С. 56–57. URL : https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/11115/3/20181213_308_Zmist.pdf
3. Зайцева С. Інноваційні технології у вивченні української мови як іноземної. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів : освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за ред. О.В. Ковтун. – К. : НАУ, 2020. – С. 112-115. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/81162/1/Zaitseva_innovacijni%20tehnologii%20y%20vuvchenni.pdf

4. Зайцева С. Платформа Google Meet як засіб формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів. Соціально-гуманітарніаспекти розвитку сучасного суспільства: Матеріали дев’ятої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 15–16 квітня 2021 р.) / уклад. М. М. Набок. Суми : Сумський державний університет, 2021. 496 с. – С. 115-120. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/84410/1/Zaitseva_osvita.pdf
5. Зайцева С. Платформа Google Meet в організації онлайн-навчання з дисципліни «Українська мова як іноземна». Навчання української мови у ЗВО МОЗ України: стан, виклики й перспективи: Збірник матеріалів семінару-наради (з дистанційною участю завідувачів та фахівців однопрофільних кафедр) (06 травня 2021р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНМУ, 2021. – 62 с. – С. 16-17. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/84249/1/Zaitseva_ukr_mova.pdf
6. Ojo Olajide Joshua. Information And Communication Technology In The Society. Наукова спільнота студентів ХХІ століття : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції /упоряд. Л. В. Біденко. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – С. 136-142. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/84794/1/Ojo_technology.pdf
7. Zaitseva S.S., Ojo Olajide Joshua, Edward Eyram Denoo. The Importance Of Intercultural Communication // International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» : conference proceedings, April 23–24, 2021. Vol. 2. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. Р. 208-210. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-073-5-2-56
8. Ojo Olajide Joshua. The Influence Of Language On The Development And Protection Of Culture. Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : Збірник тез наукових доповідей: XХІI Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2021 р., м. Харків. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2021. – Ч. II. – С. 27-29. URL : https://zenodo.org/record/4782400#.YTodXzEzbIU
9. Massum Eric Elias. The influence of language stereotypes on intercultural communication. Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : Збірник тез наукових доповідей: XХІI Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2021 р., м. Харків. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2021. – Ч. II. – С. 30-32. URL : https://zenodo.org/record/4782404#.YTodFTEzbIU
10. Zaitseva S. S., Ojo Olajide Joshua. The importance of professional training of foreign students in higher education institutions abroad: advantages and disadvantages. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти: збірник наукових статей за матеріалами ХVI Міжнародної науково-практичної конференції (19 жовтня 2021 р.). – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – С. 165-167. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/85973/1/Zaitseva_professional_training.pdf
11. Massum E.E., Zaitseva S. S. Economic problems of tourism industry development during the Covid-19 pandemic: матеріали ХХІX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”, м. Запоріжжя, 10 листопада 2021 р., Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021. С. 102. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/86279/3/Massum_economic_problems.pdf

Навчально-методичні праці:

1. Українська мова в діалогах : навчально-методичні матеріали / укладачі: С. С. Зайцева, О. П. Коньок, А. В. Шевцова. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 62 с. https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7694713

Підвищення кваліфікації:

27.10-02.11.2020 р., Сумський державний університет, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Медійність та інтерактивність як основи успішних навчальних методик», свідоцтво СП № 05408289 / 2200-20.

29.11-22.12.2021 р., Сумський державний університет, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «З електронних засобів та дистанційних технологій навчання», свідоцтво СП № 05408289 / 3703-21, 6 ЄКТС.


Інші активності:
Член «Української спілки германістів вищої школи», сертифікат № 05/2021 від 23.02.2021

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.